Esmaspäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui verev päike tõusuteel
toob patu päeva valgusse,
siis valgus annab aimuse,
on headus suurem kurjusest.

Ei pimedus, mis pilkane,
ei ükski vaim, kes vigane,
ei suuda valgust kaotada
ja tema eest end varjata.

See valgus tõsiseks meid teeb,
kui ärkame ja märkame,
et kõik, mis korda saatnud me
on taevas pandud tallele.

Nüüd päevast päeva elades
on tarvis panna tähele,
et tunded, soovid, sõnad, teod
on vaja läbi mõelda eos.

Sest Jumal taevast kõike näeb
ja igavik on tema käes.
Ei sega teda öö ei päev
Ta kohtupäeval ilmub väes.

Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb. Aamen

ant. 1  Õndsad on need, kes elavad sinu kojas, Issand.

psalm 84

Kui armsad on Su kojad, * Taevavägede Issand!

Issanda õue * igatseb ja ihkab mu meel -

ihu ja hing tõstavad rõõmuga häält * elava Jumala poole!

Varblanegi leiab kodu, * pääsuke pesa, kuhu panna pojad -

Sinu altari ligi, Taevavägede Issand, * mu kuningas ja Jumal!

Õndsad on, kes Sinu kojas elavad, * Sind aina kiidavad!

Õndsad on inimesed, * kelle tugevus on Sinus,

kes pühale teekonnale mõtlevad * põlenud kurustki läbi minnes

teevad nad sellest allikate oru, * kevadine vihm viib sinna õnnistust.

Nad rändavad linnast linna * jumalate Jumal näitab end Siionis.

Issand, Taevavägede Jumal, * kuule mu palvet,

kuulata, Jaakobi Jumal - Issand, me kilp, vaata, * märka oma salvitud mehe palet!

Kui palju parem on üksainus päev Sinu õuel * kui tuhat mujal -

seista Jumala koja künnisel * kui õelate telkides.

Issand on meile päike ja kilp, * annab armu ja au -

ei keela head neile, * kes täiuslikkuses käivad.

Õnnis on inimene, kes Sinu peale loodab, * Taevavägede Issand!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Õndsad on need, kes elavad sinu kojas, Issand.

 

ant. 2  Tulge, läheme üles Issanda mäele, meie Jumala kotta.

laul Js 2, 2-5

Aga viimseil päevil sünnib, * et Issanda koja mägi seisab kindlana, kui mägede tipp

ja tõuseb kõrgemale küngastest * ning kõik paganad voolavad ta juurde!

Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: † „Tulge, mingem üles Issanda mäele, * Jaakobi Jumala kotta,

et ta meile õpetaks oma teid * ja, et võiksime käia tema radu:

sest Siionist väljub käsuõpetus * ja Jeruusalemmast Issanda sõna!"

Ja tema mõistab kohut paganate vahel * ning juhatab paljusid rahvaid:

siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks * ja piigid sirpideks;

rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu * ja nad ei õpi enam sõdima!

Jaakobi sugu, tulge, * käigem Issanda valguses!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Tulge, läheme üles Issanda mäele, meie Jumala kotta.

 

ant. 3  Laulge Issandale, kiitke tema nime.

psalm 96

Laulge Issandale uus laul * laula Issandale kogu Maa!

Laulge Issandale, kiitke Tema Nime, * kuulutage päevast päeva Tema võitu -

kuulutage kõigis keeltes Tema au, * kõigi rahvaste seas Tema imetööd!

Jah, Issand on suur, kõrgesti kiita, * kardetavam kõigist jumalaist.

Jah, muude rahvaste jumalaid polegi,  * ent Issand on teinud taevad.

Au ja hiilgus on Tema palge ees, * vägevus ja ilu Tema pühamus -

andke Issandale, rahvahõimud, * andke Issandale au ja väge!

Andke Issandale Tema Nime au, * tooge ande, tulge Tema õue,

heitke Issanda püha hiilguse ette  * värise Tema ees, ilmamaa!

Öelge rahvaste seas: Issand on kuningas! † Nagu maailm jääb kindlaks, ei kõigu, * nõnda mõistab Tema rahvastele õigust.

Rõõmustagu taevas, ilutsegu maa, * kohisegu meri ja tema küllus,

tantsigu nurmed ja nende toredus, * kaikugu rõõmu metsad ja puud

Issanda palge ees – Tema tuleb, * mõistab ilmamaale õigust.

Tema juhib ilmamaad õigusega, * rahvaid kindla meelega.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. 3  Laulge Issandale, kiitke tema nime.

Lugemine Jk 2:12-13
Rääkige ja nõnda siis tehke nagu need, kelle üle kord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. 

Lühike responsorium Ps 72:18
E: Kiidetud olgu Issand * igavesest ajast igavesti.
K: Kiidetud olgu Issand * igavesest ajast igavesti.
E: Tema üksi teeb suuri imesid.
K: Igavesest ajast igavesti.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Kiidetud olgu Issand * igavesest ajast igavesti.

BENEDICTUS Kiidetud olgu Issand, meie Jumal.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Kiidetud olgu Issand, meie Jumal.

Palved
Õnnistatud olgu Jumal, kes inimesi kutsub, et nad Tema auks elaksid. Palvetagem Tema poole:
K: Au olgu Jumalale kõrges.
Sina suunad meie elu igal päeval;
– aita, et me Sulle täna au annaksime.
K: Au olgu Jumalale kõrges.
Toeta, kui me selle päeva töö eneste peale võtame;
– juhi meie tegemisi oma tahtmise järgi.
K: Au olgu Jumalale kõrges.
Lase meie tööl õnnestuda
– ja tee see viljakandvaks meie vendade tarvis.
K: Au olgu Jumalale kõrges.
Ole kõikidega, kellega täna kohtume;
– kingi neile oma rahu ja rõõmu.
K: Au olgu Jumalale kõrges.

Meie Isa

Palve
Issand Jeesus Kristus, taeva ja maa kuningas, suuna ja pühitse täna meie südant ja meie ihu, meie mõtteid, sõnu ja tegusid. Aita, et teeksime, mida käsid, et me Sinu abiga õndsusesse jõuaksime ja vabaks saaksime siin ja igavesti. Me palume seda Sinult, kes Sa Püha Vaimu ühtsuses koos Jumala Isaga elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.  

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale