Reede

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Mu süda, ärka üles
ja kiida Loojat lauldes.
Kes kõik head meile annab
ja muret ikka kannab.

Su sõna tõeks läinud,
ma olen päeva näinud.
Ei häda saand mu ligi,
mind varjas Sinu vägi.

Mu Jumal, nii kui öösel
mind hoidis Sinu käsi,
nii päeval ka mind kanna,
mul inglid varjuks anna.

Ka töös mind ise aita,
mis õige, mulle näita.
Su hoolde kõik ma jätan,
mis iial ette võtan.

Su heldus jäägu mulle,
mu süda templiks Sulle.
Su sõna mind siin toitku,
teed taeva poole näitku. Aamen.

ant. 1  Murtud ja rusutud südant Jumal ei põlga.

psalm 51

Jumal, ole mulle armuline oma helduses, * rohkes halastuses kustuta mu eksimused!

Pese maha mu süü, * tee mind puhtaks patust!

Mina tunnen oma üleastumisi, * mu patt on ikka mu silme ees;

Sinu vastu üksnes olen ma patustanud, * teinud seda, mis paha Sinu silmis

sestap saad olla õige, kui Sa otsuse teed,  * puhas, kui kohut mõistad.

Näe, süüs tulin ma ilmale, * patusena sai mu ema käima peale

ent Sina soovid südame siirust, * õpetad mulle peidetud tarkust.

Puhasta mind patust iisopiga, * siis saan puhtaks,

pese mind, * siis saan lumest valgemaks.

Lase kuulda mind lusti ja rõõmu, * Sinu muserdatud luud-liikmed las tantsida!

Peida oma pale mu pattude eest, * pühi ära mu süü!

Puhas süda too mulle, Jumal, * uus, kindel vaim minusse!

Ära heida mind ära oma palge eest, * ära võta minult oma püha vaimu.

Anna mulle tagasi rõõm Sinu abist, * toetagu mind Sinu üllas vaim!

Jumalavallatule õpetan Sinu teid, * et patune pööraks Su poole.

Päästa mind veresüüst, † Jumal, mu avituse Jumal * ja mu keel hõiskab Sinu õigust;

Issand, ava mu huuled * ja mu suu kuulutab Sinu kiitust.

Tapaohvreid Sa ei taha, * neid võiksin anda;

põletusohvrist ei ole Sul rõõmu * Jumalale on ohvriks murtud vaim

murtud ja rusutud südant * Jumal ei põlga.

Tee lahkesti head Siionile, * lao üles Jeruusalema müürid!

Siis on Sul rõõmu õigetest - sööma- ja põletusohvritest, * siis tuuakse härjavärsse Su altarile.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Murtud ja rusutud südant Jumal ei põlga.

 

ant. 2  Hõiska ja rõõmusta õigete inimeste laste pärast, sest nemad kogutakse, ja nad ülistavad õigete Issandat!

laul Tb 13, 10-11. 13-15

Jerusalemmas tänagu teda kõik † ja ütelgu Jeruusalemm, pühamu linn, * tema küll karistab sind sinu laste tegude pärast,

aga ta halastab jälle * õigete inimeste laste peale.

Täna Issandat kaunilt * ja kiida igavest Kuningat,

et taas ehitakse rõõmuga tema eluase sinu sees † et ta sinus rõõmustaks vange * ja armastaks õnnetuid igavesti põlvest põlve!

Paljud rahvad tulevad kaugelt Issanda Jumala nime juurde, * annid käes, annid taeva Kuningale.

Põlv põlve järel toob sulle rõõmustust. * Õnnistatud kõik, kes sind armastavad igavesti.

Hõiska ja rõõmusta õigete inimeste laste pärast, * sest nemad kogutakse, ja nad ülistavad õigete Issandat!

Õndsad on, kes sind armastavad, * nad saavad rõõmsaks sinu rahu pärast.

Õndsad on, kes olid kurvad kõigi sinu karistuse pärast, * sest nad tunnevad sinust rõõmu, kui näevad kogu sinu auhiilgust,

ja nad on igavesti rõõmsad. * Kiida, mu hing, Jumalat, suurt Kuningat.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Hõiska ja rõõmusta õigete inimeste laste pärast, sest nemad kogutakse, ja nad ülistavad õigete Issandat!

 

ant. 3 Siion, kiida oma Jumalat! Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.

psalm 147 B

Ülista, Jeruusalem, Issandat, * kiida oma Jumalat, Siion!

Tema teeb kindlaks su väravate riivid, * õnnistab lapsi su sees,

annab rahu su müüride vahele, * toidab sind kallima nisuga.

Oma sõna saadab Ta maa peale * kiiresti jõuab see pärale:

kallab lund nagu villa, * külvab halla kui tuhka,

viskab rahet kui teri - * kes võib seista Tema külma ees?

Uue sõna saadab Ta ja sulatab kõik: * laseb tuulel puhuda - ja veed vulisevad.

Tema saadab oma sõna Jaakobile, * Iisraelile oma käsud ja seadused;

nii pole Ta teinud ühelegi teisele rahvale - * ei ole nad tundnud Tema seadusi.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Siion, kiida oma Jumalat! , Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna.

Lugemine Gl 2:19b-20
Ma olen ühes Kristusega risti löödud; nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.

Lühike responsorium Ps 57:3-4
E. Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes juhib mu asja.
K. Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes juhib mu asja.
E. Ta läkitab abi taevast ja päästab mu.
K: Jumala poole, kes juhib mu asja.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K. Ma hüüan Jumala, Kõigekõrgema poole, * Jumala poole, kes juhib mu asja.

BENEDICTUS Meie Jumala südamliku halastuse läbi on meid tulnud katsuma päevatõus kõrgest.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Meie Jumala südamliku halastuse läbi on meid tulnud katsuma päevatõus kõrgest.

Palved
Õnnistatud olgu Jeesus Kristus, meie rõõm ja lootus. Palvetagem Tema poole:
K. Kristus, kuule meid.
Issand, Sa oled meid oma Kirikusse kutsunud;
– luba meil Sind kiita koos kõikidega, kes usuvad.
K. Kristus, kuule meid.
Me loodame Sinule,
– ära lase meil häbisse jääda.
K. Kristus, kuule meid.
Juhi täna meie samme;
– aita, et kõik, mis teeme, oleks õige ja hea.
K. Kristus, kuule meid.
Jää meie juurde, Issand,
– sest ilma Sinuta ei suuda me midagi.
K. Kristus, kuule meid.

Meie Isa

Lõpupalve
Issand ja Jumal, kingi meile oma armu rikkus ja juhi meie samme oma käskude teel, et me juba selles elus troosti ja rahu leiaksime ning kord igavese rõõmu päriksime. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale