Neljapäev Algus. T1

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui idakaares koidab päev,
siis käed me palveks tõstame,
et Jumal kaitseks kurja eest
meid ennast ja me päevatööd.

Ta eksimustest meie meelt
ja valest sõnast hoides keelt
meid kandku tülist eemale
ja kiusatustest kaugele.

Meid valitsegu mõistlikkus
ja eluviise mõõdukus,
et ihu püsiks patuta
ja süda rikkumatuna.

Kui päev kord jõuab õhtusse,
vaob elu vastu surmale;
me tunnistada Jumalast
siis võime inimkonnale.

Au Jumalale Isale,
ja kiitus Tema Pojale,
au Trööstijale Vaimule –
nii igavesti kestku see. Aamen.

ant. 1  Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.

psalm 87

Issand armastab, mida ehitas * pühadele mägedele,

armastab Siioni väravaid * kõigist Jaakobi linnadest enam -

aulisi asju räägitakse sinust, * Jumala linn.

"Rahabit ja Paabelit * loen ma enda tundjateks -

vaata Vilistimaad, Tüürost, Etioopiat - * kõik on sündinud seal."

Siionist öeldakse: † "Iga mees on sündinud seal - * ja Tema, Kõigekõrgem, hoiab neid".

Issand loeb üle, † kirjutab rahvaste raamatusse: * "Tema on sündinud seal."

Tantsides nad laulavad: * "Kõik mu allikad on sinus, Siion!"

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Auväärseid asju räägitakse sinu sees, sa Jumala linn.

 

ant. 2  Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt, temaga koos on te palk.

laul Js 40, 10-17

Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt * ja tema käsivars valitseb.

Vaata, temaga koos on te palk * ja tema ees on teie töötasu.

Otsekui karjane hoiab ta oma karja, † kogub oma käsivarrega tallekesi ja kannab neid süles, * talutab imetajaid lambaid.

Kes on mõõtnud pihuga vee? * Või määranud vaksaga taeva?

Või kogunud vakaga maa põrmu? * Või vaaginud margapuuga mäed ja kaalukaussidega künkad?

Kes on juhatanud Issanda Vaimu * või teda õpetanud tema nõuandjana?

Kellega on ta nõu pidanud, et see annaks temale arusaamise * ja õpetaks õiguse rada,

õpetaks temale tarkust * ja teeks teatavaks mõistuse tee?

Vaata, rahvad on otsekui tilk ämbris * ja neid peetakse kübemeks kaalukaussidel.

Vaata, ta tõstab saared üles kui tolmukübemed. † ja Liibanonist ei jätku tulepuudeks * ega selle loomadest põletusohvriks.

Kõik rahvad on tema ees nagu eimiski, * ta peab neid vähemaks kui olematus ja tühjus.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt, temaga koos on te palk.

 

ant. 3  Hõisake Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette.

psalm 99

Issand on kuningas - vabisege, rahvad! * Troonib keerubitel - värise, Maa!

Suur on Jumal Siionis, * kõrge üle kõigi rahvaste:

andku nad au Tema Nimele - * suurele ja kardetavale, Pühale Nimele!

Õiglusearmastus on kuninga vägi - † Sina oled seadnud õiglase korra, * teed, mis kohus ja õigus Jaakobis!

Ülistage Issandat, meie Jumalat, † kummardage Tema jalgade ette: * Tema on püha!

Mooses ja Aaron - Tema preestrid, * samuti Saamuel - hüüdsid appi Ta Nime,

hüüdsid Issanda poole * ja Tema vastas -

pilvesambast rääkis ta nendega  * ning nemad pidasid Tema antud tunnistusi ja seadmisi.

Sina, Issand, meie Jumal, * vastasid neile -

olid andeksandja Jumal, * ehkki tegid neile nende tegusid mööda.

Ülistage Issandat, meie Jumalat, † kummardage Tema püha Mäe ette - * Issand, meie Jumal on Püha!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Hõisake Ülistage Issandat, meie Jumalat, ja kummardage tema jalgade järi ette.

Lugemine 1Pt 4:10-11c
Teenigu igaüks teisi selle andega, mille ta on saanud, nagu Jumala mitmesuguse armu head majapidajad. Kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu.

Lühike responsorium Ps 119:145
E: Ma hüüan kogu südamest, * võta mind kuulda ja ole mulle armuline.
K: Ma hüüan kogu südamest, * võta mind kuulda ja ole mulle armuline.
E: Issand, ma tahan pidada Su määrusi.
K: Võta mind kuulda ja ole mulle armuline.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Ma hüüan kogu südamest, * võta mind kuulda ja ole mulle armuline.

BENEDICTUS Teenige Issandat pühaduses, sest Ta on meid päästnud meie vaenlaste käest.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Teenige Issandat pühaduses, sest Ta on meid päästnud meie vaenlaste käest.

Palved
Õnnistatud olgu Jumal, kõigeväeline Isa, kes alati meie eest hoolitseb. Palvetagem Tema poole:
K: Sulle olgu au igavesti.
Jumal, Sa oled inimese imeliselt loonud ja veel imelisemalt uuendanud;
– tee, et me Sind alati tänaksime.
K: Sulle olgu au igavesti.
Sa oled meid toonud selle uue päeva algusse;
– aita, et me kõigis oma tegemistes Sind ei unustaks.
K: Sulle olgu au igavesti.
Puhasta meie süda igast kurjast kalduvusest;
– anna meile valmisolek täna kõiges Sinu tahtmist teha.
K: Sulle olgu au igavesti.
Ava meie silmad kaasinimeste hädadele
– ja lase neil meie abi kogeda.
K: Sulle olgu au igavesti.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline Jumal, valgusta rahvaid, kes surmavarjus istuvad, tolle kirkuse valgusega, millega meid on katsuma tulnud päevatõus kõrgest, Jeesus Kristus, meie Issand, kes Püha Vaimu ühtsuses koos Sinuga elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.  

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale