Suur Paast: Teisipäev Algus. Suur Paast

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen.

HÜMN

Oh, Jeesus, Sinu valu, Su raske kannatus —
see annab mulle elu, see on mu rõõmustus.
Su vermed ja Su haavad, Su kibuvitsakroon
mull’ õnnistuseks saavad siis, kui mul häda on.

Sind vastu silmi löödi, Sa kõige vägevam!
Sind pilgati ja naerdi, Sa kõige ilusam.
Nüüd taevad kummardavad Sind pühas harduses.
Kõik inglid ülistavad Sind aus ja hiilguses.

Oh, armas Lunastaja, Sind tänan südamest!
Sa minu Lepitaja, mind päästsid surma käest.
Sa andsid elu mulle, Sa kalleim minule.
Nüüd kuulun ainult Sulle ja elan Sinule! Aamen.

ant. 1. See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, tohib minna Issanda mäele.

psalm 24

Issanda päralt on maa ja tema rikkus * ning kõik, kes maa peal elavad –

on ju Tema ise Maa rajanud Mere peale, * selle Jõgedele kinnitanud.

Kes tohib minna Issanda mäele, * tohib seista Tema pühas paigas?

See, kelle käed on süüta ja süda puhas, * kelle hing ei himusta tühja ega vannu valet –

see saab õnnistuse Issandalt, * õiguse Jumala, Päästja käest.

See on sugupõlv, kes Teda taga nõuab, * kes otsib Sinu palet, Jaakobi Jumal!

Tõstke pead, väravad, † saage kõrgeks, muistsed uksed, * et Aukuningas saaks sisse tulla!

Kes on see Aukuningas? † Issand, kange ja vägev, * Issand, Vägev Sõdalane.

Tõstke pead, väravad, † saage kõrgeks, muistsed uksed, * et Aukuningas saaks sisse tulla!

Kes on Aukuningas? † Taevavägede Jumal – * Tema on Aukuningas!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. See, kes süütu kätelt ja puhas südamelt, tohib minna Issanda mäele.

ant. 2. Kiitke õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!

Tb 13, 2-9

Kiidetud olgu Jumal, kes elab igavesti,* ja tema kuningriik,

sest tema karistab ja halastab, † viib alla surmavalda ja toob jälle üles,* ja ükski ei saa põgeneda tema käest!

Ülistage teda, Iisraeli lapsed, paganate ees,* sest tema on meid pillutanud nende keskele!

Kuulutage seal tema suurust,* ülendage teda kõigi elavate ees,

sest tema on meie Issand ja Jumal, * tema on meie isa ikka ja igavesti!

Tema karistab meid meie ülekohtu pärast,* aga halastab jälle,

ja kogub meid kõigi paganate hulgast,* kuhu iganes teid on nende keskele pillutatud.

Kui te pöördute tema poole † kõigest südamest ja kõigest hingest,* ja teete tema ees seda, mis õige on,

siis pöördub ka tema teie poole * ega peida oma palet teie eest.

Pange tähele, mida ta teiega teeb,* ja tänage teda täiel häälel,

kiitke õigluse Issandat * ja ülistage igavest Kuningat!

Mina tänan teda oma vangipõlvemaal, * kuulutan tema võimsust ja suursugusust patusele rahvale.

Pöörduge, patused, ja tehke õigust tema ees! * Kes teab, vahest ta võtab teid vastu ja osutab teile halastust!

Oma Jumalat ma ülistan, † minu hing ülistab taeva Kuningat * ja rõõmustab tema suursugususest!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Kiitke õigluse Issandat ja ülistage igavest Kuningat!

 

ant. 3. Õiglastele sobib laulda kiidulaulu!

psalm 33

Hõisake Issandale, õiged – * õigetele sobib kiitust laulda!

Tänage Issandat kandlega, * kümnel keelel mängige Talle!

Laulge Temale uus laul, * mängige keeltel ja hõisake!

Issanda sõna on tõde – * mis Tema teeb, on kindel;

Issand armastab õigust ja kohut – * maa on täis Tema armu.

Issanda sõna on teinud taevad, * Tema hingeõhk taevaväed,

merede veed kogub Tema oma paisu, * oma Sügaviku salvedesse.

Issandat kartku kogu Maa, * värisegu, kes Maa peal elab!

Sest Tema ütleb – ja nõnda sünnib, * Tema käsib – ja nõnda on.

Issand nurjab rahvaste nõu, * hõimude mõtted teeb tühjaks, 

igavesti püsib Tema nõu, * Issanda mõtted põlvest põlve.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, * kelle Tema on valinud pärisrahvaks endale.

Issand vaatab taevast,  * näeb kõiki inimlapsi,

oma aujärjelt vaatab * kogu ilmamaa elanikke –

südamete Looja * paneb tähele kõiki tegusid.

Ei võida kuningas väe hulga pärast, * ei pääse kangelane rammu läbi,

ei võida ka sõjaratsu – * temagi jõud ei päästa;

vaata, Issanda silm on nende peal, * kes Teda kardavad,

Tema ustavust usuvad – * et Tema kisub hinge välja surmast, hoiab elus nälja ajal.

Meie hing ootab Issandat – * Tema on me abi ja kilp;

Tema pärast on süda rõõmus, * pühale Nimele loodame.

Sinu heldus, Issand, olgu meie üle – * Sind me ootame!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. Õiglastele sobib laulda kiidulaulu!

Lugemine  Sk 12:10-11a
Ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu; siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast, ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündinu pärast. Sel päeval on Jeruusalemmas suur kaebamine.

RESPONSOORIUM

E:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
E:    Issand on mu varjupaik, Kõigekõrgema kaitse all ma elan.
K:   Tema päästab mind hukatusest.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.

BENEDICTUS Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see.

Palved

Kiidetud olgu Jeesus Kristus, sest tema on leib, kes on taevast alla tulnud. Teda palugem:
K: Kristus, tugevda meid.
Me oleme pattu teinud sinu vastu, Issand;
- oma headuse pärast lunasta meie patud.
K: Kristus, tugevda meid.
Anna, et me sinu sõna südamesse võtame
- ja kannatlikkuses vilja kanname.
K: Kristus, tugevda meid.
Sina kutsud meid sinu mälestust pühitsema
- ole meie roaks pühal ohvrisöömaajal.
K: Kristus, tugevda meid.
Sina oled meile andnud oma rahutõotuse;
- aita meid meie vaevas oma õigluse ja armastusega.
K: Kristus, tugevda meid.

Meie Isa

Palve
Issand, aita meil alati täita ustavalt Sinu tahtmist, et Sinu Kirik võiks meie päevil kasvada oma arvult ja pühaduse poolest. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale