Teisipäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui päike koites punetab
ja päeva algust kuulutab,
kõik loodu ärkab kasvama
ja oma saatust kohtama.

Suur Jumal, päike oled Sa
Su Poeg on Õnnistegija,
Sa äratad meid mõtlema
ja elu mõtet otsima.

On Sinu Sõnas juhatus
ja armastuses vabadus,
on vabaduses vastutus
ja vastutuses õnnistus.

Meil ära lase väsida
vaid õpeta meid käituma
Meil anna valgust märgata
kuis sinu tahe täide saab.

Me siiraid palveid võta Sa
nüüd kuulda ja meid õpeta
et tõest me süda rõõmustaks
ja Sinu kirkus ilmsiks saaks.

Oo, Kristus, vaga Kuningas,
Su Isa au on ilmumas,
et Vaimus kes meid lohutab
meil oleks lootust pääseda. Aamenant. 1.  Issand, läkita oma valgus ja oma tõde.

psalm 43

Mõista mulle õigust, oh Jumal, * aja mu kohtuasja truudusetu rahva vastu!

Päästa mind võltsi ja petise käest! * Sina, mu Jumal, mu vägev kaitsja - mispärast oled Sa mu hüljanud?

Miks pean käima kurvalt, * vaenlasest rõhutud?

Läkita oma valgus ja tõde - * need juhatagu mind,

viigu mind pühale mäele, * Sinu hoonetesse,

aidaku jõuda Jumala altari ette, * Jumala juurde, kes paneb mu laulma,

Sind kandlega tänama, * oh Jumal, mu Jumal!

Miks nii rõhutud, mu hing, nii rahutu? * Looda Jumala peale:

Teda tahan ma üha tänada - * oma Päästjat ja Jumalat!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant. 1.  Issand, läkita oma valgus ja oma tõde.

 

ant. 2.  Issand, päästa meid kõigis meie elupäevades.

laul Js 38, 10-14d. 17b-20

Ma ütlesin iseeneses: oma elupäevade poolel teel * ma pean minema, surmavalla väravaisse;

minult on röövitud mu ülejäänud aastad. * Ma mõtlesin: ma ei saa näha Issandat, — elavate maal,

ei enam vaadata inimest * maailma elanike keskel.

Mu telklaager kistakse üles ja keeratakse minu käest rulli * otsekui karjase telk;

sa rullid nagu kangur mu elu kokku, * mind lõigatakse lõime küljest.

Enne kui päev jõuab õhtule, * teed sa mulle lõpu.

Ma ootasin hommikuni — otsekui murraks lõvi, * nõnda murti kõik mu luud-liikmed.

 Enne kui päev jõuab õhtule, * teed sa mulle lõpu.

Nagu pääsuke või rästas, nõnda ma häälitsesin, * kudrutasin otsekui tuvi.

Mu silmad väsisid kõrgusesse vaadates: * Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi!

Sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, * sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.

Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, * hauda vajunud ei looda su ustavuse peale.

Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna: * isa kuulutab lastele sinu ustavust.

Issand oli valmis mind päästma, * seepärast mängigem mu keelpillidel kõik oma elupäevad Issanda kojas!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, päästa meid kõigis meie elupäevades.

 

ant. 3.  Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis.

psalm 65

Ka vaikus kiidab Sind, Siioni Jumal * Sind, kellele tasutakse tõotused;

Sina võtad kuulda palvet, * kõik tohivad tulla Sinu juurde.

Mu eksimused on minust üle, * ent Sina annad süüteod andeks.

Õnnis on, kelle Sina välja valid * ja enda lähedale tood, elama oma õuele -

küllaga saame head * Su kojast, Sinu pühast templist.

Oma kohutava õiglusega * vastad Sa meile, Jumal Päästja - Sa maa äärte, mere kauguste lootus!

Sina kinnitad mäed oma väega, * jõud on Su vöö -

paned vaikima Mere, * tasandad Vete möllu,

rahustad rahvaste mässu! * Ilmamaa ääred kardavad Su imetähti,

ao ja eha maad * paned Sa rõõmust hõiskama.

Sina hoolitsed Maa eest, * joodad teda, teed ta sigivaks.

Jumala jõgi tulvab vett, * paneb kasvama vilja.

Nõnda harid Sa maad: * kastad ta vaod,

murendad ta kamara, * teed sadudega pehmeks - õnnistad võrsumist.

Sina pärgad aasta oma armuga: * Sinu jäljed nõrguvad õli,

rohumaad rohetavad, kingud vöötavad end ilusse, * nurmed karjadesse,

orud mähkuvad nisusse - * nad kaiguvad, laulavad kiitust.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis.

Lugemine:  1 Ts 5, 4-5

Teie aga, vennad, ei ole mitte pimeduses, nii et see päev teid saaks tabada nagu varas. Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole öö ega pimeduse lapsed.

Lühike responsorium Ps 119:147,149

E: Ma ootan Sinu Sõna, * kuule mu häält, Issand.
K: Ma ootan Sinu Sõna, * kuule mu häält, Issand.
E: Ma jõuan ette koidust ja hüüan.
K: Kuule mu häält, Issand.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Ma ootan Sinu Sõna, * kuule mu häält, Issand.

BENEDICTUS  Päästa meid kõikide käest, kes meid vihkavad, Issand.  

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS  Päästa meid kõikide käest, kes meid vihkavad, Issand.  

Palved
Õnnistatud olgu Jeesus Kristus, meie Lunastaja. Palvetagem Tema
poole:
R. Issand, halasta.
Päeva tõusul meenutame Sinu ülestõusmist;
– luba meil seda päeva alata lootuses Sinule.
R. Issand, halasta.
Saada meie päevatööd oma armuga;
– lase sellel, mida täna teeme, õnnestuda.
R. Issand, halasta.
Luba, et kõik, mis täna sünnib, meid Sulle lähemale tooks;
– aita meil kasvada armastuses Sinu vastu.
R. Issand, halasta.
Lase meil täna Sinu heldust kogeda
– ja aita meil inimestele head teha.
R. Issand, halasta.

Meie Isa...

Palve

Issand Jeesus Kristus, Sa tõeline valgus, kes kõiki inimesi valgustad, et
nad pääste leiaksid, anna meile jõudu Sinu rahule ja Sinu õigusele teed
valmistada, kes Sa Püha Vaimu ühtsuses koos Jumala Isaga elad ja
valitsed igavesest ajast igavesti.  

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale