Esmaspäev Algus. T1

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui idakaares koidab päev,
siis käed me palveks tõstame,
et Jumal kaitseks kurja eest
meid ennast ja me päevatööd.

Ta eksimustest meie meelt
ja valest sõnast hoides keelt
meid kandku tülist eemale
ja kiusatustest kaugele.

Meid valitsegu mõistlikkus
ja eluviise mõõdukus,
et ihu püsiks patuta
ja süda rikkumatuna.

Kui päev kord jõuab õhtusse,
vaob elu vastu surmale;
me tunnistada Jumalast
siis võime inimkonnale.

Au Jumalale Isale,
ja kiitus Tema Pojale,
au Trööstijale Vaimule –
nii igavesti kestku see. Aamen.

1 ant.  Sind ma palun, Issand,* Sa kuuled vara mu häält.

psalm 5

Issand, kuula mu kaebust, * pane tähele mu ohkamist!

Kuule mu kisendamist, * mu kuningas, mu Jumal, sest Sinu poole palvetan, Issand!

Varahommikul kuuled Sa mu häält, * olen juba hommikul valmis – ootan!

Ei ole Sina jumal, kes õelust soovib: * ei viibi Sinu juures see, kes on kuri,

ei ole hooplejal püsi Sinu silma all – * Sina vihkad kõiki nurjatuid,

saadad hukka valetajad; * julmad ja petised on Issandale jälgid.

Aga Sinu suure helduse pärast * tohin mina astuda Su kotta,

jumalakartuses kummardada * Sinu püha templi poole.

Issand, juhata mind oma õiguses! * Nende kiuste, kes mind varitsevad, tee mulle oma tasane tee!

Pole ju ausust nende suus, * nende südames on hukatus,

nende kurk on avali haud, * nende keel libe.

Mõista nad süüdi, Issand, * langegu nad omaenda salanõu ohvriks;

rohkete pattude pärast tõuka nad endast, * sest nad on Sinule vastu hakanud!

Ent rõõmsad olgu, * kes Sinu juures varju otsivad,

hõisaku üha – * Sina ju kaitsed neid;

Sinu juures ilutsevad, * kes Sinu Nime armastavad,

sest Sina, Issand, õnnistad õiget, * oma armu paned Sa kilbiks tema ümber.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Sind ma palun, Issand,* Sa kuuled vara mu häält.

2 ant.  Jumal, me ülistame Sinu aulist nime.

laul 1Aj 29, 10-13

Ole kiidetud, Issand, meie isa Iisraeli Jumal, * ikka ja igavesti!

Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, † ilu ja hiilgus ja au, * kõik, mis on taevas ja maa peal.

Sinul, Issand, on kuningriik * ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks.

Rikkus ja au tulevad sinult, * sina valitsed kõike,

sinu käes on jõud ja vägi, * sinu käes on voli kõike teha suureks ja tugevaks!

Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind, * ja me ülistame sinu aulist nime!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Jumal, me ülistame Sinu aulist nime.

3 ant.  Kummardage Issandat Tema pühas kojas.

psalm 29

Issandale andke, jumalalapsed,  * Issandale au ja võim,

Issandale Tema Nime au – * pühas ehtes kummardage Teda!

Issanda hääl on Vete peal –  † auhiilguse Jumal müristab, * Issand on suurte Vete peal!

Issanda hääl kostab võimsasti, * Issanda hääl kostab toredasti,

Issanda hääl murrab seedrid, * Liibanoni seedrid maha;

kepsutab Liibanoni kui härjavärssi, * Sirjonit kui noort metshärga.

Müristuse hääl purskab tuleleeke. † Müristuse hääl paneb vabisema kõrbe, * paneb värisema Kaadese kõrbe!

Müristuse hääl paneb hirved poegima, † laasib metsad lagedaks, * ent Tema templis ütlevad kõik: "Auhiilgus!"

Issand istub aujärjel Uputuse ajast, * Issand jääb kuningaks igavesti,

annab rammu oma rahvale, * õnnistab rahupõlvega.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Kummardage Issandat Tema pühas kojas.

Lugemine 2Ts 3:10b-13
Kes ei taha töötada, ärgu ka söögu! Me kuuleme ju, et mõned teie keskel elavad korratult ja ei tööta, vaid janditavad. Niisuguseid me käsime ja manitseme Issandas Jeesuses Kristuses, et nad vaikselt töötades sööksid oma leiba. Teie aga, vennad, ärge tüdige head tehes!

Lühike responsorium vrd Ps 72:18
E. Kiidetud olgu Issand * igavesest ajast igavesti.
K. Kiidetud olgu Issand * igavesest ajast igavesti.
E.Tema üksi teeb suuri imesid.
K. Igavesest ajast igavesti.
E. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K. Kiidetud olgu Issand * igavesest ajast igavesti.

BENEDICTUS Kiidetud olgu Issand, meie Jumal.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Kiidetud olgu Issand, meie Jumal.

Palved
Õnnistatud olgu Kristus, meie Lunastaja. Palvetagem Tema poole:
K. Kingi meile oma Vaim.
Issand, aita meil täna ilma patuta Sinu ees elada,
– et me õhtul Sind tänada võiksime.
K. Kingi meile oma Vaim.
Kingi meile oma Vaimu valgus
– ja õnnista meie päevatööd.
K. Kingi meile oma Vaim.
Lase oma pale meie üle paista
– ja kaitse meid oma vägeva käega.
K. Kingi meile oma Vaim.
Ole ligi kõikidele, kelle me täna Sinu hoolde usaldame;
– võta meie palve armulikult vastu.
K. Kingi meile oma Vaim.

Meie Isa

Palve
Issand, meie Jumal, tule meie palvele ja tööle oma armuga vastu ja saada neid, et kõik, mis me ette võtame, Sinu juures alguse saaks ja Sinu läbi lõpule jõuaks. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale