Teisipäev

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja!

HÜMN

Kui verev päike tõusuteel
toob patu päeva valgusse,
siis valgus annab aimuse,
on headus suurem kurjusest.

Ei pimedus, mis pilkane,
ei ükski vaim, kes vigane,
ei suuda valgust kaotada
ja tema eest end varjata.

See valgus tõsiseks meid teeb,
kui ärkame ja märkame,
et kõik, mis korda saatnud me
on taevas pandud tallele.

Nüüd päevast päeva elades
on tarvis panna tähele,
et tunded, soovid, sõnad, teod
on vaja läbi mõelda eos.

Sest Jumal taevast kõike näeb
ja igavik on tema käes.
Ei sega teda öö ei päev
Ta kohtupäeval ilmub väes.

Au Jumalale, Isale
ja ainsale Ta Pojale,
neist lähtuvale Vaimule,
Kolmainule, kes õndsaks teeb. Aamen

ant. 1  Issand, sul on olnud hea meel oma maast, oled andnud andeks oma rahva pahateo.

psalm 85

Issand, Sa oled olnud hea oma maale  * tõid tagasi Jaakobi vangid,

andsid andeks oma rahva pahateo, * katsid kinni kõik ta patud -

panid piiri oma raevule, * talitsesid oma tulise viha.

Pööra taas meie poole, avitaja Jumal, * ära kanna enam viha meie peale!

Või oled Sa meie peale kuri igavesti, * lased vihal kesta põlvest põlve?

Kas Sa ei võiks meile taas elu anda, * et Su rahvas saaks Sinus rõõmus olla?

Issand, näita meile oma heldust, * anna meile oma avitust!

Ma tahan kuulda, mida Jumal räägib: † tõesti - Issand kuulutab head põlve oma rahvale, oma vagadele, * kui nad enam ei pööra sõgedusse.

Tõesti, Tema abi on ligi neile, * kes Teda kardavad -

Tema au elab taas meie maal; * arm ja truudus saavad taas kokku,

õigus ja rahu heidavad ühte; * õigus võrsub maast,

truudus vaatab alla taevast - * jah, Issand annab vihma ja meie maa annab saaki,

õigus käib Tema eel, * valmistab Talle teed.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, sul on olnud hea meel oma maast, oled andnud andeks oma rahva pahateo.

 

ant. 2  Mu hing igatseb sind öösel, vara hommikul otsib sind.

laul Js 26,1-4. 7-9. 12

Meil on tugev linn, * pääste on pandud müürideks ja kaitsevalliks.

Avage väravad, et saaks sisse minna õige rahvas, * kes püsib usus!

Kindlameelsele sa hoiad rahu, * rahu, sest ta loodab sinu peale.

Lootke alati Issanda peale, * sest Issand Jumal on igavene kalju.

Õigete tee on tasane, * sina sillutad siledaks õigete raja.

Issand! Me ootame sind ka su kohtumõistmiste teel, * hing igatseb su nime ja su mälestust.

Mu hing igatseb sind öösel, * vaimgi mu sees otsib sind,

sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, * õpivad ilmamaa elanikud õiglust.

Issand, sina saadad meile rahu, * sest kõik meie teodki oled sina teinud.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Mu hing igatseb sind öösel, vara hommikul otsib sind.

 

ant. 3  Issand, lase oma pale paista meie peale.

psalm 67

Jumal, ole meile armuline ja õnnista meid, * lase oma pale paista meie peale,

et maa peal tuntaks Sinu teed, * kõigi rahvaste seas su avitust.

Jumal – rahvad tänagu Sind, * tänagu Sind kõik rahvad!

Rõõmutsegu ja hõisaku, † sest Sina mõistad kohut õigluses, * juhid rahvaid maa peal!

Jumal – rahvad tänagu Sind, * tänagu Sind kõik rahvad!

Maa on andnud oma vilja: * Jumal, meie Jumal, on meid õnnistanud –

Jumal õnnista meid, * et kõik ilmamaa otsad Sind kardaksid!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, lase oma pale paista meie peale.Lugemine 1Jh 4:14-15
Me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas.

Lühike responsorium vrd Ps 18:3
E: Jumal on mu abi, * üksnes Tema peale ma loodan.
K: Jumal on mu abi, * üksnes Tema peale ma loodan.
E: Minu turvapaik ja mu päästja.
K: Üksnes Tema peale ma loodan.
E: Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K: Jumal on mu abi, * üksnes Tema peale ma loodan.


BENEDICTUS Issand on äratanud meile vägeva Päästja, nagu Ta on tõotanud oma prohvetite suu kaudu.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Issand on äratanud meile vägeva Päästja, nagu Ta on tõotanud oma prohvetite suu kaudu.

Palved
Õnnistatud olgu Jeesus Kristus, meie Lunastaja. Palvetagem Tema poole:
K: Issand, halasta meie peale.
Selle päeva hakul võta vastu oma Kiriku kiitusepalve;
– õpeta meid Sinu kirkust ülistama.
​K: Issand, halasta meie peale.
Me loodame Sinu peale;
– ära lase meil häbisse jääda.
​K: Issand, halasta meie peale.
Rutta meile appi,
– sest ilma Sinuta ei suuda me midagi.
​K: Issand, halasta meie peale.
Tee meid mõistvaks ja heasüdamlikuks,
– et me seal, kus vaja, aidata oskaksime.
​K: Issand, halasta meie peale.

Meie Isa

Palve
Kõigeväeline Jumal, kõik, mis Sa oled loonud, on hea ja ilus. Luba meil seda päeva Sinu nimel rõõmsatena alata ning armastusest Sinu ja inimeste vastu sõnas ja teos lõpule viia. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale