Suur Paast: Teisipäev Algus. Suur Paast

E: Jumal, tõtta mind päästma!

K: Issand, rutta mulle appi!

E: Au olgu Isale ja Pojale *
ja Pühale Vaimule.

K: Nii kui alguses oli, nüüdki on
ja jääb * igavesest ajast igavesti.
Aamen.

HÜMN

Oh armas Jumal, avita
ja keela rasket nuhtlust ka,
mis patu pärast lõpmata
meil kõigile peaks tulema!
Meid hoia sõja, tule eest
ja tõve, kalli aja eest!

Süüalused küll oleme
ja halastust nüüd palume.
Kui õiget palka tahad Sa
meil meie töö eest tasuda,
siis läheks hukka ilmamaa
ja inimeste sugu ka.

Patt on meid rikkund kurjasti
ja kurat vaevab raskesti,
ilm, meie liha, veri ka
meid ikka võtvad kiusata.
Sest vaeva, valu tunneme,
Su armust abi otsime.

Oh Poja peale mõtle Sa
ja Tema haavu mäleta,
kes saatnud oma surmaga
meil armuvara otsata!
Ta peale meie loodame,
Ta armust õndsust ootame. Aamen.1 ant.  Issand, läkita oma valgus ja oma tõde.

psalm 43

Mõista mulle õigust, oh Jumal, * aja mu kohtuasja truudusetu rahva vastu!

Päästa mind võltsi ja petise käest! * Sina, mu Jumal, mu vägev kaitsja - mispärast oled Sa mu hüljanud?

Miks pean käima kurvalt, * vaenlasest rõhutud?

Läkita oma valgus ja tõde - * need juhatagu mind,

viigu mind pühale mäele, * Sinu hoonetesse,

aidaku jõuda Jumala altari ette, * Jumala juurde, kes paneb mu laulma,

Sind kandlega tänama, * oh Jumal, mu Jumal!

Miks nii rõhutud, mu hing, nii rahutu? * Looda Jumala peale:

Teda tahan ma üha tänada - * oma Päästjat ja Jumalat!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, läkita oma valgus ja oma tõde.

2 ant.  Issand, päästa meid kõigis meie elupäevades.

laul Js 38, 10-14d. 17b-20

Ma ütlesin iseeneses: oma elupäevade poolel teel * ma pean minema, surmavalla väravaisse;

minult on röövitud mu ülejäänud aastad. * Ma mõtlesin: ma ei saa näha Issandat, — elavate maal,

ei enam vaadata inimest * maailma elanike keskel.

Mu telklaager kistakse üles ja keeratakse minu käest rulli * otsekui karjase telk;

sa rullid nagu kangur mu elu kokku, * mind lõigatakse lõime küljest.

Enne kui päev jõuab õhtule, * teed sa mulle lõpu.

Ma ootasin hommikuni — otsekui murraks lõvi, * nõnda murti kõik mu luud-liikmed.

 Enne kui päev jõuab õhtule, * teed sa mulle lõpu.

Nagu pääsuke või rästas, nõnda ma häälitsesin, * kudrutasin otsekui tuvi.

Mu silmad väsisid kõrgusesse vaadates: * Issand, ma olen rõhutud, astu mulle appi!

Sina kiindusid mu hinge hukatuse augus, * sest sa heitsid kõik mu patud oma selja taha.

Sest surmavald ei kiida sind, surm ei ülista sind, * hauda vajunud ei looda su ustavuse peale.

Elav, ainult elav kiidab sind, nõnda nagu minagi teen täna: * isa kuulutab lastele sinu ustavust.

Issand oli valmis mind päästma, * seepärast mängigem mu keelpillidel kõik oma elupäevad Issanda kojas!

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Issand, päästa meid kõigis meie elupäevades.

3 ant.  Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis.

psalm 65

Ka vaikus kiidab Sind, Siioni Jumal * Sind, kellele tasutakse tõotused;

Sina võtad kuulda palvet, * kõik tohivad tulla Sinu juurde.

Mu eksimused on minust üle, * ent Sina annad süüteod andeks.

Õnnis on, kelle Sina välja valid * ja enda lähedale tood, elama oma õuele -

küllaga saame head * Su kojast, Sinu pühast templist.

Oma kohutava õiglusega * vastad Sa meile, Jumal Päästja - Sa maa äärte, mere kauguste lootus!

Sina kinnitad mäed oma väega, * jõud on Su vöö -

paned vaikima Mere, * tasandad Vete möllu,

rahustad rahvaste mässu! * Ilmamaa ääred kardavad Su imetähti,

ao ja eha maad * paned Sa rõõmust hõiskama.

Sina hoolitsed Maa eest, * joodad teda, teed ta sigivaks.

Jumala jõgi tulvab vett, * paneb kasvama vilja.

Nõnda harid Sa maad: * kastad ta vaod,

murendad ta kamara, * teed sadudega pehmeks - õnnistad võrsumist.

Sina pärgad aasta oma armuga: * Sinu jäljed nõrguvad õli,

rohumaad rohetavad, kingud vöötavad end ilusse, * nurmed karjadesse,

orud mähkuvad nisusse - * nad kaiguvad, laulavad kiitust.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

ant.  Vaikse meelega kiidetakse sind, Jumal, Siionis.

Lugemine  Jl 2:12-13
Pöörduge minu poole kõigest südamest, paastudes, nuttes ja kurtes! Käristage lõhki oma süda, aga mitte oma riided, ja pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest, ja tema kahetseb kurja!

RESPONSOORIUM

E:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.
E:    Issand on mu varjupaik, Kõigekõrgema kaitse all ma elan.
K:   Tema päästab mind hukatusest.
E:   Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
K:   Tema vabastab mu püüdja paelust, * Tema päästab mind hukatusest.

BENEDICTUS Ainult üks on teie Õpetaja: Issand Kristus, kes on taevas.

Benedictus

Sakariase kiituslaul Lk 1, 68-79

Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal, * et Ta on tulnud oma rahva ligi ja toonud talle lunastuse

ja on meile äratanud päästesarve * oma sulase Taaveti soost,

nagu Ta on rääkinud ajastute algusest * oma pühade prohvetite suu läbi -

päästmist meie vaenlastest * ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad,

et halastust anda meie vanematele * ja pidada meeles oma püha lepingut,

vannet, mille Ta on vandunud * meie isale Aabrahamile.

Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, * kartmatult teenida Teda

vagaduses ja õigluses Tema ees * kõik meie elupäevad.

Ja sina, lapsuke, sind hüütakse Kõigekõrgema prohvetiks, * sest sa lähed Issanda eel Temale teed valmistama,

et anda Tema rahvale pääste tunnetus * nende pattude andeksandmises

meie Jumala südamliku halastuse läbi, * millega meile tuleb Päikesetõus kõrgustest.

See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus, * see suunab meie jalgu rahuteele.

Au olgu Isale ja Pojale * ja Pühale Vaimule.

Nii kui alguses oli, nüüdki on ja jääb * igavesest ajast igavesti. Aamen.

BENEDICTUS Ainult üks on teie Õpetaja: Issand Kristus, kes on taevas.

Palved

Kiidetud olgu Jeesus Kristus, Isa igavene Sõna. Teda palugem:
K: Kristus, kuule meid.
Anna, et me nendel neljakümnel pühal päeval sind kuuleme;
- valmista meid ette lähenevaks ülestõusmispühaks.
K: Kristus, kuule meid.
Õpetagu meid sinu Püha Vaim,
- et me ei langeks kahtlustesse ja eksitusse.
K: Kristus, kuule meid.
Aida meil sinusse uskuda
- ja sellest usust elada.
K: Kristus, kuule meid.
Puhasta meid sellel paastuajal,
- et meie tunnistus oleks usutav.
K: Kristus, kuule meid.

Meie Isa

Palve
Issand, hoia oma Kirikut ning juhata teda oma lakkamatu armastusega sel maisel palverännakul. Kaitse meid kõige selle eest, mis võib hingele või ihule kahju teha ja näita meile päästmise teed. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen.

 Lõpetus

E: Issand olgu teiega.

K: Ja sinu vaimuga.

E: Õnnistagu teid Kõigeväeline Jumal – Isa + ja Poeg ja Püha Vaim.

K: Aamen.

E. Minge Jumala rahus.

K. Tänu olgu Jumalale