Katoliku Kirik EestisVatikani dokument sotsiaalsetest soorollidest: jah dialoogile, ei ideoloogiale

Men and female 600x338Katoliku Hariduse Kongregatsioon on välja andnud dokumendi “Ta lõi tema meheks ja naiseks: dialoogitee poole sooteooria ja hariduse vahelise suhte küsimuses.” Äsja väljastatud dokument on mõeldud abivahendiks katoliiklikku kaastöö suunamisel jätkuvas diskussioonis inimese seksuaalsuse teemal, otsides seejuures lahendusi sooideoloogiast tulenevatele probleemidele.

Dokumendi eesmärgiks on toetada noorematele põlvkondadele hariduse andmisega seotud inimesi püüdluses käsitleda “metoodiliselt”, armastuses antud hariduse perspektiivis, kaasajal enim arutluse all olevaid küsimusi seoses inimese seksuaalsusega.

Dokument on suunatud eelkõige katoliku koolidele ja ka teiste koolide töötajatele, kes lähtuvad kristlikust maailmavaatest; vanematele, õpilastele ja teistele koolipereliikmetele, samuti piiskoppidele, preestritele ja orduinimestele, nagu ka kiriklikele liikumistele ja ühendustele. Pidades peamiselt silmas seksuaalsusesse ja tundeellu puutuvat, kõneleb teksti koostanud Katoliku Hariduse Kongregatsioon “hariduskriisist”, mis avaldub seistes silmitsi “üldistavalt “sooteooriaks” nimetatud ideoloogia mitmesugustest vormidest võrsuvate probleemidega. Nn sooteooria eitab mehe ja naise loomuslikku erinevust ja vastastikust seotust” ning peab soorolle “pelgalt ajalooliste ja kultuuriliste tegurite tulemiks.” Identiteet oleks sel juhul “indiviidi valiku küsimus, mis võib ka aja jooksul muutuda.” Dokument kõneleb meie aja kultuurikliimat iseloomustavast antropoloogilisest meeltesegadusest, mis soodustab “perekonna stabiilsuse kadumist.” “Amoris Laetitiat” tsiteerides ütleb dokument, et nimetatud ideoloogia viib muuhulgas “mehe ja naise vahelistest bioloogilistest erinevustest radikaalselt eraldatud isiklikku identiteeti ja emotsionaalset intiimsust edendavate haridusprogrammide ja õigusaktide loomiseni.” Niisugune on selle dokumendi kontekst, mille eesmärk on edendada metodoloogiat, mis põhineb “kolmel suunaval põhimõttel”: kuulamine, arutlemine ja lahenduste pakkumine.


Dialoog kuulamise, arutlemise ja lahenduste pakkumise kaudu.

Mis puutub sotsiaalsete soorollide ja hariduse vaheliste suhete teemalises dialoogis osalemist, siis siinkohal eristab dokument “sooteooriat soouuringutest, millega on asunud tegelema inimteadused.” Paavst Franciscust tsiteerides ütleb dokument, et “ehkki väidetavalt vastavad sooideoloogiad/.../ soovidele, mis võivad mõnikord olla mõistetavad, kipuvad need “end absoluutseks ja vaieldamatuks pidama, tehes isegi ettekirjutusi, kuidas tuleks lapsi kasvatada, välistades nõnda igasuguse dialoogi.” Sellegipoolest on tehtud uurimusi, mille eesmärk on süvendada meie arusaamist mehe ja naise vahelistest erinevustest ja nende väljendumisest. Niisiis selgitab dokument, et “niisuguste uurimustega seoses tuleks meil olla avatud kuulamisele, arutlemisele ja lahenduste pakkumisele.”

Lühikeses ajaloolises ülevaates sooteooria väljaarenemise kohta märgib dokument, et 1990-ndatel “tuldi välja mõttega, et sotsiaalset [gender] ja füsioloogilist [sex] sugu võiks pidada eraldiseisvateks, kusjuures esimest peeti viimase suhtes prioriteetseks./.../ Säärast eesmärki nähti olulise etapina inimkonna arengus, milles sooviti näha pead tõstmas sooliste erinevusteta ühiskonda.” Enamgi veel, “aina kasvavas vastuolus loomuse ja kultuuri vahel koondati kõik sooteooria väited ühe katuse alla nn queer-kontseptsiooniga, mis viitab äärmiselt muutlikele, paindlikele ja otsingulistele seksuaalsuse dimensioonidele. Dokument ütleb, et see “saavutab haripunkti indiviidi täielikus emantsipeerimises mistahes talle a priori antud seksuaalsest määratlusest ja liiga jäigaks peetud klassifikatsioonide kaotamises.”

Nõustumine ja kriitika

Sellegipoolest väljendab dokument edaspidi ka mõningaid seisukohti, mis võimaldavad leida üksmeelt, seda soouuringute raamistikus, millel on “potentsiaali edendada vastastikkust teineteisemõistmist.” Ühe võimaliku kokkuleppepunktina nähakse “vajadust õpetada lapsi ja noori austama igat inimest nende omanäolisuse ja erinevustega, et keegi ei peaks kannatama kiusamist, vägivalda, solvanguid ega neile iseloomulikel omadustel (nagu erivajadused, rass, religioon, seksuaalsed kalduvused jne) põhinevat ebaõiglust või diskrimineerimist.”

Teise näitena toob dokument “kaugemaleulatuva positiivse arenguna” välja kaasaegses sookäsitluses ilmnevat “naiselikkuse väärtust”. See [dokument] kõneleb eriliselt naiste valmisolekust pühendada end erilisel viisil inimsuhetele, seda eriti kõige nõrgemate hüvanguks. Püha Johannes Paulus II sõnadega märgib dokument, et naistes “avaldub teatud tundmuslik, kultuuriline ja spirituaalne emadus, millel on indiviidide ja ühiskonna tuleviku arengus hindamatu väärtus.”

Siiski toob dokument esile ka mõned “murekohad”, märkides näiteks, et “sooteooria (eriti oma radikaalsetes vormides) kõneleb järkjärgulisest denaturalisatsiooniprotsessist, mis tähendab eemaldumist inimloomusest.” Säärases vaates põhinevad mõisted nagu ‘seksuaalidentiteet’ ja ‘perekond’ “ebaselgel arusaamal vabadusest tunnete ja tahtmiste pärusmaal.”

Edaspidi arutleb dokument “mõistuslikest argumentidest”, mis selgitavad keha keskset rolli “isiklikku identiteeti ja peresuhteid lõimiva tegurina.” Inimkeha “on subjektiivusus, mis annab edasi olemise identiteeti.” See aitab mõista, “miks näitavad bioloogilise ja meditsiinilise teadusuurimuse tulemused, et “seksuaaldimorfism” on teaduslikult tõestatav, näiteks kromosoomiuuringute kaudu. Samuti tuletab see meelde usu ja mõistuse vahelise dialoogi olulisust.

Kristlikust antropoloogiast lähtuv seisukoht

Dokumendi kolmas peatükk esitab seisukoha, mis tuleneb kristlikust antropoloogiast. “See on sammas, millel tugineb” kogu inimökoloogia. Dokument tuletab meelde salmi 1. Moosese raamatust: “Ta lõi tema meheks ja naiseks”, väites sellega, et inimloomust tuleb mõista keha ja hinge ühtsuse valguses, milles “inimestevahelise osaduse horisontaalne mõõde” lõimub Jumalaga osaduses olemise “vertikaalse mõõtmega”.

Haridusest kõneldes rõhutab dokument vanemate peamisi õigusi ja kohustusi nende laste hariduse küsimuses – õigused ja kohustused, mida ei saa teistele delegeerida ega ära võtta. Samuti rõhutatakse, et lastel on õigus emale ja isale ning et just perekonnas on lapsel võimalus õppida mõistma sugudevaheliste erinevuste ilu.

Koolid on omalt poolt kutsutud perekondi subsidiaarselt toetama ja vanematega dialoogis olema, austades seejuures peresisest kultuuri. Oluline on taastada perekonna, kooli ja ühiskonna vaheline liit, mis võiks “välja töötada tundeelu ja seksuaalsust käsitlevaid haridusprogramme, mis respekteeriksid iga inimese küpsusastet neis valdkondades ja edendaksid samal ajal austust teise inimese keha suhtes.”

Dialoogitee: probleemide ja arusaamatuste teisendamine

Dokument “Ta lõi tema meheks ja naiseks” lõpetab öeldes, et “dialoogitee, mis hõlmab kuulamist, arutlemist ja lahenduste pakkumist, näib olevat kõige efektiivsem tee probleemide ja arusaamatuste positiivse teisenemise suunas. Samuti paistab see vahendina, mis võib juba iseeneses aidata arendada avatumat ja inimlikumat suhete võrgustikku.” Seevastu, “kuigi ideoloogiast kantud lähenemisviisid delikaatsetele sugu puudutavatele küsimustele kuulutavad austust mitmekesisuse vastu, riskivad need tegelikult sellega, et sääraseid erinevusi võetakse muutumatult tõestena, jättes need tähelepanuta ja tõrjutuks.”

Dokument rõhutab samuti “katoliku koolide õigustatud püüdlusi säilitada omaenda visioon inimese seksuaalsusest”, hoides nõnda alal arusaama, et “demokraatlik riik ei saa allutada haridussüsteemi ühele konkreetsele mõtteviisile.”

Lõpetuseks märgib dokument, et katoliiklikele koolidele on oluline “võtta arvesse õpetatavate laste vanust” ja kohelda “austusega igat inimest.” See on võimalik, kui õpilasi nende teel taktitundeliselt ja usalduslikult saata, olles võimelised jõudma ka nendeni, kes elavad läbi keerulisi ja valusaid olukordi.” Dokumendi sõnul peaks iga kool nägema endas “usalduse, rahu ja avatuse keskkonda, eriti juhtudel, mis nõuavad aega ja ettevaatlikku lähenemist”, selleks et “tagada kannatlik ja mõistev kuulaja kõrv, mis jääks kaugele igasugustest ebaõiglastest hinnangutest.”

 

Link terviktekstile inglise keeles - loe edasi Dokumendist

Allikas: Vatican News

Social button for Joomla