Katoliku Kirik EestisPÜHIMA KOLMAINU SUURPÜHA

Loe edasi: PÜHIMA KOLMAINU SUURPÜHAPühima Kolmainu suurpüha tähistatakse Nelipühale järgneval pühapäeval. Kogu Kirikule andis selle suurpüha paavst Johannes XXII 1334. a. Avignoni vangipõlves. Pühima Kolmainu suurpühal mõtleme oma seotust Jumalaga, et uskudes ühte Jumalasse kolmes isikus: Isas, Pojasse ja Pühasse Vaimusse, millesse oleme ristitud. Kirik väljendab oma usku Kolmainsusesse sellega, et ta tunnistab ühteainsat Jumalat kolmes isikus: Isa, Poeg ja Püha Vaim. Need kolm isikut on ainult üks Jumal, sest igaühel neist on üheainsa ja jagamatu jumaiku loomuse täius. Kolm jumalikku isikut, kes on lahutamatud oma ühtses olemuses, on lahutamatud ka oma toimimises.

Jumal, armastav Isa,
kes Sa tõe Sõna ja pühitseva Vaimu läbi
oma imelist olemust inimestele selgitanud oled,
anna meile, et pühas usus
Kolmainu igavest kirkust tunnistades
Tema Ainujumalust
võimu ülevuses
kummardada võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

9. aprill on Issanda kuulutamise suurpüha

Loe edasi: 9. aprill on Issanda kuulutamise suurpüha

Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga (Lk 1 : 28). Sellel suurpühal mälestatakse ingel Gabrieli ilmumist neitsi Maarjale, et kuulutada Jeesuse sündimisest. Sellest tuleb ka püha nimi. Maarja saadud tõotuses avaldub Jumala armu kogu rikkus. Nagu paljud Vana Testamendi isikudki, annab Maarja end tervikuna Jumala teenistusse. Ta teeb seda teadlikult ja väljendab oma nõusolekut - Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle Sinu sõna järgi! (Lk 1 : 38).

 

7. jaanuar on Issanda ristimispüha

Loe edasi: 7. jaanuar on Issanda ristimispüha7. jaanuar on Issanda ristimispüha. Missa Peeter-Pauli katedraalis kell 10 (poola k); kell 11.30 (eesti k) ja kell 18 (vene k).

"Siis tuli Jeesus Galileast Jordani äärde, et lasta ennast Johannesel ristida," (Mt 3: 13). Jeesus lasi ennast ristida, kuigi alguses oli Johannes vastu, kuid see toimus, et läheks täide kõik Vana Lepingu märgid. Ristimise läbi alustas Kristus oma avalikku tegutsemist. See püha tuletab meelde ka meie, kristlastlaste ristimist ning meenutab, et mis on ristiusu alus - "Kes usub, ja on ristitud, see on päästetud" (Mk 16:16). Ristimise läbi oleme meie Jumalalapsed ja osaleme Tema lunastustöös. „Ristimine on Jumala kauneim ja ülevaim and ... Me nimetame seda kingiks, armuks, salvimiseks, valgustuseks, surematuse rüüks, taassünni pesemiseks, pitseriks ja kõigeks, mis on eriliselt väärtuslik. Kingiks, sest seda jagatakse neile, kes midagi kaasa ei too; armuks, sest seda jagatakse isegi süüdlastele; ristimiseks, sest patt maetakse vette; salvimiseks, sest ta on püha ja kuninglik (nagu need, keda salvitakse); valgustuseks, sest ta on särav valgus; pesemiseks, sest ta peseb puhtaks; pitseriks, sest ta hoiab meid ning on Jumala väe märk" (ütles püha Gregorius Nazianzist).

17. oktoober Antiookia püha Ignatius. Piiskop ja märter

Loe edasi: 17. oktoober Antiookia püha Ignatius. Piiskop ja märterKõigeväeline ja Igavene Jumal, Sa õilistad oma Kirikut kõigi nende kangelasliku tunnistusega, kes annavad oma elu Kristuse eest. Tee, et Antiookia püha Ignatiuse võit annaks meile Sinu pidevat abi, nagu see andis temale igavese kirkuse. Meie Issanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja läbi, kes Sinuga elab ja valitseb Püha Vaimu ühtsuses, Jumal, igavesest ajast igavesti. Aamen

Antiookia püha Ignatius oli apostel Pauluse ametijärglane Antiookia piiskopitroonil. Mõisteti imperaator Trajanuse ajal surma kiskjate ette heitmise läbi Roomas. Teel hukkamisele Antiookiast Rooma kirjutas Ignatius 7 kirja erinevatele varakristlikele kogudustele, milles käsitles meisterlikult Kiriku seadust ja kristlikku elulaadi. Antiookia Ignatius kirjutas oma usutunnistusena, et tema märterlus on armastus Kristuse eest ning läbi surma jõuab ta tõelise eluni - Kristuse täielikku armastusse.

Neitsi Maarja, Valuema

Loe edasi: Neitsi Maarja, Valuema 15. septembril  tähistab kogu Kirik Neitsi Maarja Valuema mälestuspäeva. Selle päeva seadis kogu kirikule paavst Benedictus XIII aastal 1727 mälestamaks Neitsi Maarja seitset valurikast sündmust. Ladina keeles nimetataksegi täpsemalt seda püha  - Festum Septem Dolorum Beatae Mariae Virginis. Seitse valurikkast hetke Maarja elus on selle püha järgi järgmised: Siimeoni ettekuulutus; põgenemine Egiptusesse; Jeesuse otsimine palverännakul Jeruusalemmas; ristitee; ristisurm, Jeesuse ristilt võtmine; Jeesuse hauda asetamine. 

Seisab valurikas Ema nuttes risti all, kus tema näeb, kuis kannatab ta Poeg.
Tema hingest tungib läbi valu, kurbuse ja häbi üliterav, lõikav mõõk.
Kostku Sinu Ema meie eest, Issand.

Püha Risti ülendamispüha

Loe edasi: Püha Risti ülendamispüha

Jumal, Taevane Isa,
kes Sa tahtsid,
et Sinu ainusündinud Poeg
inimkonna lunastamiseks risti kannaks,
luba meil Tema müsteeriumide osanikena
selles maailmas
kord taevas lunastuse vääriliseks saada
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

14. septemberil 320. a. leidis keisrinna Helena Kristuse risti Pühal Maal ja Jeruusalemma piiskop pani selle rahvale vaatamiseks välja. Sellest ajast, juba 4. sajandist, on erilist austust antud Kristuse ristile. Paavst Sergius I kinnitas V sajandil  Püha Risti ülendamise kirikupühaks.

21. august, Püha Pius X

Loe edasi: 21. august, Püha Pius XGiuseppe Sarto sündis Riese külas Veneetsia lähedal 1835. a. Vaimulikuna täitis ta vääriliselt oma ametikohuseid, mistõttu tõusis Mantua piiskopiks, Veneetsia patriarhiks ja lõpuks 1903. a. Rooma paavstiks. Ta ka kuulus frantsiskaanide kolmandasse ordusse.
Püha Pius X lipukirjaks oli "instaurare omnia in Christo" - korraldada kõike Kristuses - mida ka hingelihtsuse ja võimukusega kirikuelu probleeme lahendades ning eksiõpetuste vastu võideldes tõepoolest täita suutis. Ta suri 20. augustil 1914. a. 
Püha Pius X eeskoste läbi palvetatakse Rooma paavsti, piiskoppide, preestrite ning preestrikutsumuste eest.

14. august, püha Maksymilian Maria Kolbe

Loe edasi: 14. august, püha Maksymilian Maria KolbeMaksymilian Maria Kolbe (8. jaanuar 1894 – 14. august 1941) oli katoliku kiriku pühak, poola frantsiskaani munk, ordupreester, märter, kes läks Auschwitzis ühe pereisa eest vabatahtlikult surma.

Rajmund Kolbe sündis 8. jaanuaril 1894 Venemaa valduses olnud Poola osas. 1910. aastal astus ta frantsisklaste ordusse. Ta saadeti õppima Rooma, kus ta 1918. aastal pühitseti preestriks. 1919. aastal naasis isa Maximilian Poolasse ja hakkas seal edendama organisatsiooni Militia Immaculatae tegevust, mille ta oli asutanud 1917. 1927. aastal asutas ta Varssavi lähedal Niepokalanówi evangeliseerimiskeskuse.  

26. juuli - PÜHAD JOAKIM JA ANNA, PÜHA NEITSI MAARJA VANEMAD

Loe edasi: 26. juuli - PÜHAD JOAKIM JA ANNA, PÜHA NEITSI MAARJA VANEMADMõlemad, nii Anna kui tema abikaasa Joakim, pärinesid kuningas Taaveti soost. Neil polnud lapsi. Anna palvete peale ilmutas end ingel Gaabriel, kes lubas, et eakas Anna toob ilmale tüdruku. Anna rõõmustas ja tõotas lapse Jumalale pühendada. Nii sündiski: vanas eas sünnitas Anna Neitsi Maarja. Püha Annat, kes oli Neitsi Maarja ema ja Kristuse vanaema, pole kordagi mainitud Uues Testamendis. Temast on kirjutatud 2. sajandist pärit Jaakobi apokrüüfilises evangeeliumis. Anna austamine viidi sisse kirikukalendrisse juba 6. sajandil, kui püha Justinianus Konstantinoopolis pühitses Neitsi Maarja emale kiriku - püha Anna kiriku.

Pühima Kolmainu suurpüha

Loe edasi: Pühima Kolmainu suurpühaPühima Kolmainu suurpüha peetakse Nelipühadele järgneval pühapäeval. Kogu Kirikule andis selle suurpüha paavst Johannes XXII 1334. a. Avignoni vangipõlves. 

Jumal, armastav Isa,
kes Sa tõe Sõna ja pühitseva Vaimu läbi
oma imelist olemust inimestele selgitanud oled,
anna meile, et pühas usus
Kolmainu igavest kirkust tunnistades
Tema Ainujumalust
võimu ülevuses
kummardada võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.