hommik keskhommik keskpäev pärastlõuna päevalõpp

5. JUULI
Aastaringi 14. teisipäev
Päevalõpupalvus

SISSEJUHATUS
Jumal, tõtta mind päästma.
  Issand, rutta mulle appi.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen. Halleluuja.

Patutunnistus
Mina tunnistan Kõigeväelisele Jumalale
ning teile, vennad ja õed,
et olen mõtte, sõna, teo ja tegematajätmisega
palju pattu teinud:
minu süü, minu süü, minu ülisuur süü.
Seepärast palun Pühimat Neitsit Maarjat,
kõiki ingleid ja pühakuid
ning teid, vennad ja õed,
palvetage minu eest.
Kõigeväeline Jumal halastagu meie peale,
andku meile andeks meie patud
ja juhatagu meid igavesse ellu.
Aamen.

Hümn
Oh Kristus, valgus oled sa,
Sull’ pimedus on teadmata.
Sa meie südant valgusta
Ja tõe teele juhata.
Sind, Jumal, meie palume;
Meid hoia öösel heldesti,
Ja kaitse kõige häda sees,
Oh Isa, helde abimees!
Kõik rasked uned kaota,
Et jääme ilma kahjuta,
Ja keela liha himustust
Ja kurja vaimu kiusatust.
Kui silmad jäävad magama,
Siis jäägu süda valvama;
Meid kaitse oma käega
Ja patu köiest päästa ka.
Au olgu taeva Isale,
Au tema ainu Pojale.
Au Pühal’ Vaimul’ olgu ka
Nüüd järjesti ja lõpmata.
Aamen.

Psalm 143
Palve kitsikuses

Inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse. (Gl 2:16)

Ant. Ära pane oma palet mu eest varjule; Issand, ma loodan Sinu peale.
Issand, kuule mu palvet, pane tähele mu anumist! *
  Oma ustavuses vasta mulle, oma õiguses!
Ja ära mine kohtusse oma sulasega, *
  sest ükski elav inimene ei ole õige Sinu palge ees!
Sest vaenlane jälitab mu hinge, ta rõhub maha mu elu, *
  ta paneb mind istuma pimedusse nagu need, kes on ammugi surnud.
Mu vaim nõrkeb mu sees *
  ja mu süda tunneb jubedust mu rinnus.
Ma meenutan muistseid päevi, ma mõtisklen kõigist Su tegudest, *
  ma mõlgutan meeles Su kätetöid.
Ma laotan oma käed laiali Sinu poole, *
  mu hing himustab Su järele nagu janunev maa.
Vasta mulle peatselt, Issand! *
  Mu vaim on lõppemas!
Ära pane oma palet mu eest varjule, *
  et ma ei saaks nende sarnaseks, kes lähevad alla hauda!
Anna mulle vara kuulda oma heldust, *
  sest ma loodan Sinu peale!
Anna mulle teada tee, mida pean käima, *
  sest Sinu poole ma tõstan oma hinge!
Kisu mind ära, Issand, mu vaenlaste käest; *
  Sinu kaitse alla ma kipun!
Õpeta mind tegema Sinu meelt mööda, sest Sina oled mu Jumal! *
  Sinu hea Vaim juhatagu mind tasasel maal!
Issand, elusta mind oma nime pärast, *
  vii välja mu hing kitsikusest oma õiguse pärast!
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Ära pane oma palet mu eest varjule; Issand, ma loodan Sinu peale.

Pühakirja lugemine1Pt 5:8-9
Olge kained, valvake! Teie süüdistaja, kurat, käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neidsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas.

Responsorium
Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.
Sina oled mind lunastanud, Issand, Sa tõe Jumal.
– Ma usaldan oma vaimu.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
– Sinu kätte, Issand, ma usaldan oma vaimu.

Kiituslaul
Siimeoni kiituslaul Lk 2:29-32
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.
Issand, + nüüd Sa lased oma sulasel lahkuda rahus *
  oma ütlust mööda,
sest mu silmad on näinud Sinu päästet, *
  mille Sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees:
valgust, mis on ilmutuseks paganaile *
  ja kirkust Sinu rahvale, Iisraelile.
Au olgu Isale ja Pojale
  ja Pühale Vaimule,
Nii kui alguses oli,
  nüüdki on ja jääb
  igavesest ajast igavesti.
Aamen.
Ant. Päästa meid, Issand, kui valvame, varja meid, kui magame,
  et valvaksime koos Kristusega ja puhkaksime rahus.

Palvetagem
  Issand, me palume Sind, valgusta seda ööd oma helduses ja luba oma sulastel magada rahus, et võiksime uue päeva selguses Sinu nimel rõõmuga tõusta. Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.
  Aamen.

Kõigeväeline Issand kinkigu meile rahulik öö ja õnnis lõpp.
  Aamen.

Antifon Maarja kiituseks

Salve Regina

Ole tervitatud, Halastuse Ema,
meie elu, meie rõõm ja meie lootus, ole tervitatud.
Sind palume meie, pagendatud Eeva lapsed;
Sinu poole hüüame nuttes siin pisarate orus.
Pööra nüüd Sina, meie Eestkostja,
oma halastavad silmad meie poole,
ning Jeesust, oma ihu õnnistatud vilja,
meile pärast maist vangipõlve näita.
Oo püha, oo vaga, oo helde Neitsi Maarja.
Salve, Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.