Noveen Jumala armu saamiseks Jumala sulase Eduard Profittlichi S. J. eeskostel

Jumala rahu peab meis valitsema üha rohkem. See sünnib seda enam, mida rohkem tähelepanu pöörame Jumala häälele meie sees ning mida hoolikamalt meie sellele häälele järgneme. Mida enam seda teeme, seda rohkem saab meie hing olema rahu sees. (Eduard Profittlich, 1936)

ESIMENE PÄEV
Vaadake, et teid ei eksitataks. (Lk 21:8)

“Minu elu – ja kui vaja, siis ka mu surm – on elu ja surm Kristuse eest.” (Eduard Profittlich, 1941)

Kõigeväeline Jumal, vaata oma sulase Eduard Profittlichi peale, kes kogu oma elu kaitses Kiriku usku ja näitas Sulle oma ustavust martüüriumi tunnistuse kaudu. Aita meil alati, ka kõige suuremates raskustes, truuks jääda oma usule, usaldades kõiges Sinu tahet. Aidaku meid Püha Jumalaema Neitsi Maarja, kõik inglid ja pühakud ning andku Jumala sulane Eduard meile selleks kindlameelsuse, mõõdukuse ja tarkuse armu. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel

Kõigeväeline Jumal, Sinu Poeg kannatas ja suri ristil inimeste päästmiseks. Tema eeskujul armastas Sinu sulane peapiiskop Eduard Profittlich Sind kogu südamest, teenides Sind ustavalt tagakiusamise ajal ja andes oma elu Kiriku eest. Arva ta oma õndsate hulka, et tema ustavuse ja armastuse eeskuju säraks kogu maailmale. Palun Sind, võta tema eeskostel kuulda minu palve.... Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen.

Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

TEINE PÄEV
Kandke nüüd meeleparandusele kohast vilja (Mt 3:8).

“Jumal ei seisa inimese ees mitte võõrana. Ta on inimesele küll andnud oma seaduse, kuid too seadus on ka kõige kõrgemas mõttes inimese seadus. Inimese ülesandeks on joonduda oma terve olemusega vastavalt sellele ühisele “vaimu seadusele”. See nõuab aga julgelt iseenda eksimuste tunnistamist.”
(Eduard Profittlich, 1936)

Hea Isa, aita meil Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskoste abil pöörduda meeleparandusele ning juhatagu tema arm meid kõigil meie teedel. Aidaku meie Ema Neitsi Maarja ja Jumala sulane Eduard Profittlich meid taas tõusta meie eksimustest ning kukkmistest ning minna edasi usu teel, andes puhta südametunnistuse ja armastuse armu. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

KOLMAS PÄEV
Õige rõõmustab Issandas ja otsib pelgupaika tema juures; ja kõik hõiskavad, kes on õiglased südamelt. (Ps 64:11)

“Rõõmustagem selle üle, et Jumala vaim tänapäevalgi veel elab ja avaldab oma tegevust maailmas.”
(Eduard Profittlich, 1936)

Oo Jeesus, meie Lunastaja ja Päästja, vaata oma sulase Eduard Profittlichi peale, kes kuulutas Sinu Sõna ja andis vaimulikku toetust paljudele inimestele. Anna meile armu, et me võiksime jagada sinu Sõna ilu ning olla pühad ja puhtad Pühimate Sakramentide vastuvõtmisel. Aita meil kuulutada Sinu Kiriku usku kõigile inimestele. Aidaku meid selles Püha Jumalaema Maarja ja Jumala sulane Eduard Profittlich. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

NELJAS PÄEV
Kui sa ainult teaksid Jumala kinki. (Jh 4:10)

“Ta ei seisa inimeste seas võõrana.”
(Eduard Profittlich, 1936)

Püha Kolmainu Jumal, kes sa Püha Vaimu abil tegutsed, võta kuulda oma sulase Eduard Profittlichi eeskostepalveid ja aita meil kõigil avastada üha sügavamalt oma usku. Luba, et nii noored inimesed, perekonnad, kui meie kõik kasvaksime usus ega kardaks tunnistada seda kinki, mida Sina oled meile jaganud. Kaitsku Neitsi Maarja kõiki perekondi, lapsi ja noori oma armuga. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

VIIES PÄEV
„Minu Isa tegutseb tänini ja ka mina tegutsen.” (Lk 5 :17)

“Jumala tegutsemist näeb usklik inimene kõigepealt inimese südameis. Ta näeb seda esmalt nende südameis, kes maiste inimestena on ka head inimesed. Ning Jumalale tänu, et meie ajal leidub veel nii palju häid inimesi...”
(Eduard Profittlich, 1935)

Hea Isa, vaata oma teenija, Jumala sulase Eduard Profittlichi peale, kes oma ustavusest Sinu vastu oli innustav ja aitas pidevalt paljusi abivajajaid, olles toeks kõige väetimatele, sooritades halastustegusid ning palvetades hädasolijate eest. Juhatameid, et Neitsi Maarja ja Jumala sulase armu abil avaksime oma südamed ligimsesearmastusele ning kõigile abivajajatele. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

KUUES PÄEV
Otsige mind kõigest oma südamest (Jr 29:13).

“Inimese hinges kasvab Jumala arm, see ajab juuri ja kasvab ning hargneb.”
(Eduard Profittich, 1935)

Halastuse Jumal, vaata oma sulase Eduard Profittlichi peale, kelle armastus Sinu vastu näitas kõige ilmekamalt, kuidas kogu oma südamest igapäevaselt teenida oma ligimest. Anna meile teenimistöö armu ja et me võiksime alati kõiges järgida Sinu sulase eeskuju ning otsida Sind kõigest oma südamest. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

SEITSMES PÄEV
Et kõik oleksid üks (Jh 17:21).

“Millal tuleb see Jumala tund, kus ristirahvas saab olema üks usus ja armastuses, üks ühe kiriku “Una Ecclesia” rüpes, mis on “per totum orbem in multa membra divisa” – paljudeks liikmeteks jagatud tervel maakeral. Me ei tea. Küll me aga teame, et Jumala juures pole võimatu ükski asi.”
(Eduard Profittlich, 1939)

Issand Jeesus Kristus, kuula oma sulase Eduard Profittlichi palvet, kes kogu südamest soovis, et Sinu Kirik oleks üks. Me palume Sind, et meil oleks tarkust tegutseda Sinu viinamäel ühtse Kiriku nimel, usaldades kõiges Sinu tahet ning paludes Jumalaema Maarja abi. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

KAHEKSAS PÄEV
Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. (Mt 5:44)

“Nende inimeste südameis, keda harilik inimene nimetab nii meeleldi mitteheadeks, näeb usklik inimene ometi Jumala tegutsemist.”
(Eduard Profittlich, 1935)

Issand, vaata Jumala sulase Eduard Profittlichi peale, kes osales Sinu kannatuses ja kandis Sinu risti. Aita tema eeskoste abil meil kogu südame ja hingega andestada neile, kes meile haiget teevad; armastada neid, kes meid ja sinu püha Kirikut taga kiusavad ja palvetada nende eest, kes meie pühaduse teele takistusi asetavad. Olgu Neitsi Maarja ja Jumala sulane Eduard Profittlich meie ja Maarjamaa kiriku kaitsjad. Luba meil andestada neile, kes meile haiget teevad sama siiralt nagu sinu sulane andestas kõigile oma tagakiusajatele. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

ÜHEKSAS PÄEV
Vaata, see on mu sulane, kelle ma olen valinud, mu armastatu, kellest mu hingel on hea meel. Ma panen oma Vaimu tema peale. (Mt 12:18)

“Midagi ei tule elada nii innukalt kui armastust. Võita võib armastust vaid ainult suurima armastusega, tunnistava armastusega, isegi kui see peab olema märterlik armastus.” (Eduard Profittlich, 1937)

Jeesus Kristus, kuula meie palveid, mida me lausume Sulle surmani truuks jäänud Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskoste abil. Aita, et oleksime alati kõiges ustavad ja truud sinu armastusele, sest sina oled Armastus. Luba, et me armastaksime üksteist, nagu sina oled meid armastanud. Ära lase meil langeda meeleheitesse, kiusatusse, kurja võimu alla. Luba usaldada kõiges sinu tahet. Kaitsku meid Jumalaema Maarja, kelle sa oled meile Emaks andnud ja kostku meie eest Jumala sulane Eduard Profittlich. Aamen.

Palve erilise armu eest Jumala sulase Eduard Profittlichi eeskostel
Meie Isa... Ole tervitatud... Au olgu...

Iga päev võib palve lõpetuseks palvetada Jeesuse Pühima Südame litaaniat (vaata alljärgnevalt), mida Jumala sulane peapiiskop Eduard Profittlich väga palvetada armastas.

Oluline on, et palvel oleks kindel intentsioon ning et palvetaja oleks oma palves püsiv. Noveeni palvetamise jooksul tuleb käia pihil ja võtta vastu Püha Armulauda (võimalikult sageli või iga päev), sealjuures alati armu saamisel Jumala tahet aktsepteerides.

Märkus: Noveen on isiklikuks palvetamiseks

Imprimatur


Tallinnas, Issanda templissetoomise kirikupühal
2. veebruaril 2019


+Philippe Jourdan
Pertusa titulaarpiiskop
Eesti Apostellik Administraator

 

*Kõikidest kuuldavõetud palvetest ja saadud armudest Jumala sulase Eduard Profittlichi kaudu, palume kirjutada:

Eesti Apostellikule Administraatorile piiskop Philippe Jourdanile:
Eesti Apostellik Administratuur
Vene tn. 18
Tallinn 10123

 

Jeesuse pühima südame litaania

Issand, halasta.
Issand, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, halasta.
Kristus, kuule meid.
Kristus, võta meid kuulda.

Jumal taevane Isa ––
halasta meie peale.
Jumal Poeg, maailma Lunastaja –
halasta meie peale.
Jumal Püha Vaim –
halasta meie peale.
Püha Kolmainus Jumal –
halasta meie peale.

Jeesuse süda, igavesest Isast sündinud – halasta meie peale.
Jeesuse süda, neitsiliku Ema rüpes –
Pühast Vaimust kujundatud –
Jeesuse süda, Jumala sõnaga
olemuselt ühendatud –
Jeesuse süda, mille ülevus on lõputu –
Jeesuse süda, Jumala püha tempel –
Jeesuse süda, kõige Kõrgeima pühamu –
Jeesuse süda, Jumala koda ja taeva värav –
Jeesuse süda, lõõmav armastuse kolle –
Jeesuse süda, õigluse ja armastuse aardelaegas –
Jeesuse süda, täis headust ja armastust –
Jeesuse süda, kõigi vooruste sügavik –
Jeesuse süda, kõige austuse vääriline –
Jeesuse süda, kõigi südamete kuningas ja ühendaja –
Jeesuse süda, milles on kõik tarkuse ja teadmise aarded –
Jeesuse süda, milles elab kogu jumalikkuse täius –
Jeesuse süda, mis on Isale meelepärane –
Jeesuse süda, mille täiusest me kõik oleme osa saanud –
Jeesuse süda, maailma igatsus igaviku järele –
Jeesuse süda, kannatlik ja täis halastust –
Jeesuse süda, helde kõigile, kes Sind appi hüüavad –
Jeesuse süda, elu ja pühaduse allikas –
Jeesuse süda, lepitus meie pattude eest –
Jeesuse süda, teotusega toidetud –
Jeesuse süda, meie pahede pärast rõhutud –
Jeesuse süda, kuulekaks jäänud surmani –
Jeesuse süda, odast läbistatud –
Jeesuse süda, kõige lohutuse läte –
Jeesuse süda, meie elu ja ülestõusmine –
Jeesuse süda, meie rahu ja lepitus –
Jeesuse süda, ohvritall meie pattude eest –
Jeesuse süda, Sinule lootjate õnnistus –
Jeesuse süda, surijate lootus –
Jeesuse süda, kõigi pühakute hüve –

Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,
hoia meid, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,
võta meid kuulda, Issand.
Jumala Tall, kes Sa maailma patud ära kannad,
halasta meie peale.

Jeesus, tasane ja südamelt leplik,
kujunda meie südamed oma südame sarnaseks.

Palvetagem.


Kõigeväeline igavene Jumal,
vaata oma armsa Poja südame peale,
kõige selle ülistuse ja hüvituse peale,
mis Ta patuste eest sinule toob,
ning anna andeks neile,
kes Sinu armu peale loodavad.
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes koos Sinuga elab ja valitseb
igavesest ajast igavesti.


Aamen.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search