30. mai

Aastaringi 8. teisipäev

Esimene lugemine

Lugemine Siiraki tarkuseraamatust: Si 35:1-12

Kes Seadusest kinni peab, toob rikkalikult ohvriande, käskude tähelepanija on tänuohvri tooja. Kes heategu tasub, toob roaohvri, ja almuste andja ohverdab kiitusohvri. Loobumine kurjast on Issandale meelepärane ja loobumine ülekohtust on lepitusohver. Ära ilmu Issanda palge ette tühjade kätega, sest see kõik on käsu kohaselt! Õige inimese ohvriand teeb altari rasvaseks ja selle lõhn meeldib Kõigekõrgemale. Õige mehe ohver on armas ja tema meenutusohvrit ei unustata. Austa Issandat heatahtliku silmaga ja ära vähenda oma käte esmaande! Andes ole alati rõõmsa näoga ja pühitse kümnist hea meelega! Anna Kõigekõrgemale, nagu tema on andnud, heatahtliku silmaga ja käe jõu kohaselt! Sest Issand on tasuja ja tema tasub sulle seitsmekordselt. Ära püüa anda meelehead, sest tema ei võta seda vastu, ja ära looda väära ohvri peale, sest Issand on kohtumõistja ja ükski ei ole auline tema ees.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 50:5-6, 7-8, 14+23

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

«Koguge mulle kokku mu vagad,
kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!»
Siis taevad kuulutavad tema õigust,
sest Jumal on kohtumõistja.

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

«Kuule, mu rahvas, ja ma räägin!
Kuule, Iisrael, ma tunnistan su vastu:
Jumal, sinu Jumal, olen mina!
Ei ma sind noomi su ohvrite pärast,
sest su põletusohvrid on mu ees alati.

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

«Too Jumalale ohvriks tänu
ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!
Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au,
ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet!»

R: Õigetele ma annan näha Jumala päästet.

Halleluuja Mt 11:25

Halleluuja. Õnnistatud oled sina, Isa, taeva ja maa Issand,
et sa oled kuningriigi saladused ilmutanud väetitele! Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Markuse evangeeliumist: Mk 10:28-31

Peetrus hakkas rääkima Jeesusele: «Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle!» Jeesus lausus: «Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.»

See on Issanda sõna.

31. mai

Pühima Neitsi Maarja külaskäigupüha (heinamaarjapäev)

Esimene Lugemine

Lugemine prohvet Sefanja raamatust: Sf 3:14-18

Hõiska, Siioni tütar, hüüa, Iisrael! Rõõmusta ja rõkata kogu südamest, Jeruusalemma tütar! Issand on võtnud tagasi kohtuotsuse sinu kohta, ta on pööranud ära su vaenlase. Issand, Iisraeli kuningas, on su keskel, enam pole sul vaja näha õnnetust.
Sel päeval öeldakse Jeruusalemmale: Ära karda, Siion, ärgu lõtvugu su käed! Issand, sinu Jumal, on su keskel, kangelane, kes aitab. Ta rõõmustab sinu pärast väga, ta uuendab oma armastust sinuga, ta tunneb hõisates sinust rõõmu.
Ma võtan sinult ära need, kes on pühade pärast kurvad; teotus on koormaks tema peal.

See on Jumala sõna.

Või

Lugemine Apostel Pauluse kirjast Roomlastele: Rm 12:9-16ab

Vennad: Armastus olgu siiras. Kurjast hoidudes kiinduge heasse! Vennaarmastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette! Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena! Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! Abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked!
Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage ja ärge needke!
Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega! Olge omavahel üksmeelsed! Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka!

See on Jumala sõna.

Psalm Js 12:2-3,4bcde,5-6

R: Iisraeli Püha on teie keskel suur.

Vaata, Jumal on mu pääste!
Ma olen julge ega karda, sest Issand Jumal
on mu tugevus ja kiituslaul, ja tema oli mu päästja.
Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist.

R: Iisraeli Püha on teie keskel suur.

Tänage Issandat,
kuulutage tema nime,
tehke teatavaks rahvaste seas tema teod,
tunnistage, et tema nimi on kõrge!

R: Iisraeli Püha on teie keskel suur.

Ülistage Issandat,
sest tema on teinud suuri asju,
saagu see teatavaks kogu maal!
Hõiska ja rõkata rõõmust, Siioni elanik,
sest Iisraeli Püha on teie keskel suur!

R: Iisraeli Püha on teie keskel suur.

Halleluuja Lk 1:45

Halleluuja: Õnnistatud oled sina, Neitsi Maarja,
sest sa uskusid kindlalt, et Issanda lubadused täituvad. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 1:39-56

Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti.
Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu ja hüüdis suure häälega:
«Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili! Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde? Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast. Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.»
Ja Maarja ütles:
«Mu hing ülistab Issandat ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast, sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved, sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad. Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt. Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke, näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt. Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust, nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.»
Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search