23. aprill

4. paasateisipäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 11:19-26

Need, kes olid Stefanose pärast tekkinud viletsuses hajutatud, käisid mööda maad Foiniikiani ja Küprose saareni ja Antiookiani, rääkides sõna ainuüksi juutidele. Nende hulgas oli ka Küprose ja Küreene mehi, need rääkisid pärast Antiookiasse jõudmist ka kreeklastele, kuulutades neile evangeeliumi Issandast Jeesusest. Issanda käsi oli nendega, ja suur oli nende arv, kes uskuma hakates pöördusid Issanda poole. Aga jutt nendest kostis Jeruusalemmas oleva koguduse kõrvu ja nad läkitasid Barnabase Antiookiasse. Kui ta pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks. Sest ta oli hea mees, täis Püha Vaimu ja usku. Ja palju rahvast lisati Issanda omade hulka. Siis läks Barnabas Tarsosesse Saulust otsima, ja kui ta leidis tema, tõi ta tema Antiookiasse. Ning nad käisid terve aasta koos koguduses ja õpetasid suurt hulka rahvast. Ja see oli Antiookias, kus jüngreid esimest korda hakati nimetama kristlasteks.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 87:1b-3,4-5,6-7

R: Kiitke Issandat, kõik rahvad!

Tema alusmüür on pühadel mägedel -
Issand armastab Siioni väravaid
rohkem kui kõiki Jaakobi hooneid.
Auväärseid asju räägitakse sinu sees,
sa Jumala linn.

R: Kiitke Issandat, kõik rahvad!

«Ma nimetan Rahabit ja Paabelit minu tundjateks.
Vaata, Vilistimaa ja Tüüros koos Etioopiaga -
need on seal sündinud.»
Aga Siionist öeldakse:
Mees mehelt on nad seal sündinud,
ja tema, Kõigekõrgem, asutab seda.

R: Kiitke Issandat, kõik rahvad!

Issand loeb ära,
kui ta rahvast kirjutab raamatusse:
«See on seal sündinud.»
Ja lauldes ning ringtantsu tantsides hõisatakse:
«Kõik mu allikad on sinus!»

R: Kiitke Issandat, kõik rahvad!

Halleluuja Jh 10:27

Halleluuja: Minu lambad kuulevad Minu häält, ütleb Issand;
ja Mina tunnen neid ja nad järgnevad Mulle. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 10:22-30

Aga siis tulid Jeruusalemmas templi uuendamise pühad. Oli talv. Jeesus kõndis pühakojas Saalomoni sammaskäigus, kui juudid piirasid ta ümber ja ütlesid talle: «Kui kaua sa veel pead meie hinge kahevahel? Kui sina oled Messias, siis ütle meile seda täie selgusega!» Jeesus vastas neile: «Ma olen seda teile juba öelnud, aga teie ei usu. Teod, mida ma teen oma Isa nimel, needsamad tunnistavad minust, kuid te ei usu, sest teie ei ole minu lammaste seast. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu Isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda neid kiskuda Isa käest. Mina ja Isa oleme üks.»

See on Issanda sõna.

24. aprill

4. paasakolmapäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 12:24–13:5

Aga Jumala sõna kasvas ja levis. Ent Barnabas ja Saulus, olles lõpetanud oma teenistuse Jeruusalemmas, tulid tagasi ja võtsid enestega kaasa Johannese, keda hüüti Markuseks. Aga Antiookias olevas koguduses oli prohveteid ja õpetajaid: Barnabas, Siimeon, keda hüüti Nigeriks, Luukius Küreenest, Manaeen, kes oli kasvanud üles koos nelivürst Heroodesega, ja Saulus. Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: «Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud!» Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele. Kui nad olid Püha Vaimu poolt teele saadetud, tulid nad alla Seleukeiasse ja purjetasid Küprosele. Ja kui nad jõudsid Salamisesse, kuulutasid nad Jumala sõna juudi sünagoogides. Neil oli ka Johannes abiliseks.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 67:2-3,5,6+8

R: Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

Jumal olgu meile armuline
ja õnnistagu meid;
ta lasku oma pale paista meie peale,
et maa peal tuntaks sinu teed,
kõigi rahvaste seas sinu päästet!

R: Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

Rõõmutsegu rahvad
ja hõisaku rahvahõimud,
sest sina mõistad rahvale kohut õigluses
ja juhatad rahvahõime maa peal!

R: Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

Jumal, sinule laulgu tänu rahvad,
sinule laulgu tänu kõik rahvad!
Jumal õnnistagu meid
ja kõik ilmamaa otsad kartku teda!

R: Jumal, sinule laulgu tänu rahvad, sinule laulgu tänu kõik rahvad!

Halleluuja Jh 8:12

Halleluuja: Mina olen maailma valgus, ütleb Issand;
kes järgneb Mulle, tal on elu valgus. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 12:44-50

Jeesus hüüdis valjusti: «Kes minusse usub, see ei usu minusse, vaid temasse, kes minu on saatnud, ja kes mind näeb, see näeb teda, kes minu on saatnud. Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Ja kes iganes mu sõnu kuuleb ega pea neist kinni, selle üle ei mõista mina kohut, sest ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma. Kes lükkab minu kõrvale ega võta vastu mu kõnet, sellel on juba kohtumõistja. Sõna, mis ma olen rääkinud, see mõistab tema üle kohut viimsel päeval, sest mina ei ole rääkinud iseenesest, vaid Isa, kes on minu saatnud, on andnud mulle käsu, mida ma pean ütlema ja mida ma pean rääkima. Ja ma tean, et tema käsk on igavene elu. Mida mina räägin, seda ma räägin nõnda, nagu Isa mulle on öelnud.»

See on Issanda sõna.

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search