31. jaanuar

p. Giovanni Bosco, preester

Esimene lugemine

Lugemine kirjast heebrealastele: Hb 12:1-4

Vennad: Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti Temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks Teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing ei nõrkeks. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes!

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 22:26b-27, 28+30abcd, 30e-32

R: Issandat kiidavad kõik, kes Teda otsivad.

Ma tasun oma tõotused nende ees, kes Teda kardavad.
Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis;
Issandat kiidavad, kes Teda otsivad.
Teie südamed elagu igavesti!

R: Issandat kiidavad kõik, kes Teda otsivad.

Kõik maailma ääred tuletavad Teda meelde
ja pöörduvad tagasi Issanda juurde;
ja Sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad.
Kõik ilmamaa võimsad kummardagu Tema ette;
Tema ette vajugu põlvili kõik,
kes lähevad alla põrmu. ja kelle hinge Ta ei jäta ellu.

R: Issandat kiidavad kõik, kes Teda otsivad.

Ja kelle hinge Ta ei jäta ellu.
Tulevane sugu teenib Teda,
Issandast jutustatakse tulevasele põlvele.
Nad tulevad ja kuulutavad Tema õigust,
vastsündivale rahvale jutustades,
et Tema on seda teinud.

R: Issandat kiidavad kõik, kes Teda otsivad.

Halleluuja Mt 8, 17

Halleluuja. Kristus on võtnud ära meie haigused
ja kandnud meie tõved. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Markuse evangeeliumist: Mk 5:21-43

Kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk Tema juurde, ning ta oli järve ääres. Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes Ta jalge ette maha ja palus Teda väga: „Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh et Sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu!” Ja Jeesus läks temaga. Ja suur rahvahulk käis Temaga kaasas ning tungles ta ümber. Ja üks naine, kes oli olnud kaksteist aastat veritõves ning palju saanud kannatada arstide käes ja ära kulutanud kõik, mis tal oli, ega olnud saanud mingit abi, vaid pigem oli ta tõbi läinud halvemaks, olles kuulnud lugusid Jeesusest, läks rahvahulga seas Ta selja taha ja puudutas Tema kuube, sest ta ütles: „Kui ma saaksin Tema kuubegi puudutada, siis ma paraneksin!” Ja kohe kuivas ta vereläte ja ta tundis oma ihus, et ta oli paranenud sellest hädast. Ja Jeesus, tundes endamisi, et vägi oli Temast välja läinud, pööras kohe rahvahulga seas ümber ja küsis: „Kes puudutas mu rõivaid?” Ja ta jüngrid ütlesid Talle: „Sa näed, et rahvahulk Su ümber tungleb, ja küsid veel: „Kes puudutas mind?!” Ent Jeesus vaatas ringi, et näha, kes seda oli teinud. Aga naine, kes teadis, mis talle oli sündinud, tuli kartes ja värisedes ning langes Jeesuse ette ja rääkis Talle kogu tõe. Jeesus lausus aga Talle: „Tütar, sinu usk on su päästnud, mine rahuga ja ole terve oma vaevast!” Kui Ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi: „Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat tülitad!” Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: „Ära karda, usu ainult!” Ja Ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese. Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid ja sisse astudes ütles ta neile: „Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!” Ja nad naersid Tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps. Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle: „Talita kuum!” See on tõlkes: „Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles!” Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis; ta oli juba kaheteistkümneaastane. Ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada, ja käskis anda tüdrukule süüa.

See on Issanda sõna.

1. veebruar

Aastaringi 4. kolmapäev

Esimene lugemine

Lugemine kirjast heebrealastele: Hb 12:4-7, 11-15

Vennad: Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes! Ja te olete täiesti unustanud julgustuse, mis teile nagu poegadele ütleb: „Mu poeg, ära põlga Issanda karistust ja ära nõrke, kui tema sind noomib! Sest keda Issand armastab, seda Ta karistab, ta piitsutab iga poega, kelle Ta vastu võtab.” Kannatused on teile kasvatuseks: Jumal kohtleb teid nagu poegi, sest mis poeg see on, keda isa ei kasvata? Ükski kasvatamine ei tundu samal hetkel olevat rõõm, vaid toob kurvastust; aga hiljem see annab õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Seepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved ja õgvendage teerajad oma jalgadele, et lonkur ei väänaks jalga, vaid pigem saaks terveks. Taotlege rahu kõikidega ja pühitsust, milleta keegi ei saa näha Issandat, ja valvake, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et mingi kibe juur üles kasvades ei tooks tüli ning paljud selle läbi ei rüvetuks,

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 103:1bc-2, 13-14, 17-18a

R: Issand on helde neile, kes Teda kardavad.

Kiida, mu hing, Issandat,
ja kõik, mis mu sees on, Tema püha nime!
Kiida, mu hing, Issandat,
ja ära unusta ainsatki Tema heategu!

R: Issand on helde neile, kes Teda kardavad.

Otsekui isa halastab laste peale,
nõnda halastab Issand nende peale, kes Teda kardavad.
Sest Ta teab, millist tegu me oleme;
Tal on meeles, et oleme põrm.

R: Issand on helde neile, kes Teda kardavad.

Aga Issanda heldus on igavesest igavesti
nendele, kes Teda kardavad,
ja tema õigus jääb laste lastele,
neile, kes peavad Tema lepingut.

R: Issand on helde neile, kes Teda kardavad.

Halleluuja Jh 10:27

Halleluuja. Minu lambad kuulevad minu häält, ütleb Issand;
ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Markuse evangeeliumist: Mk 6:1-6

Jeesus tuli oma kodukohta ning Ta jüngrid tulid Temaga kaasa. Ja kui tuli hingamispäev, hakkas Jeesus õpetama sünagoogis, ja need paljud, kes seda kuulsid, olid vapustatud: „Kust on Temal pärit see kõik? Ja mis tarkus see on, mis Talle on antud? Ja sellised vägevad teod, mis Tema käte läbi sünnivad? Eks Tema ole see puusepp, Maarja poeg ning Jaakobuse ja Joosese ja Juuda ja Siimona vend? Ja eks Tema õed ole siin meie juures?” Ja nad said pahaseks Ta peale. Aga Jeesus ütles neile, et kusagil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma sugulaste juures ja oma majas. Ja Ta ei saanud seal teha ühtegi vägevat tegu peale mõne põdeja tervendamise, kui Ta oli pannud käed nende peale. Ja Ta pani imeks nende uskmatust. Ja Ta rändas läbi ümberkaudsed külad, õpetades inimesi.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search