29 Juuli. Püha Marta
Mälestuspäev

Esimene lugemine

Lugemine esimesest Apostli Johannese kirjast. 1 Jh 4:7-16

Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tundnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus - ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma Vaimust. Ja me oleme näinud ja tunnistame, et Isa on läkitanud Poja maailma Päästjaks. Kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, selles püsib Jumal ning tema püsib Jumalas. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas.

See on Jumala sõna

Psalm Ps 34:2-3,4-5,6-7,8-9,10-11

R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.

Ma tänan Issandat igal ajal,
alati on tema kiitus minu suus.
Issandast kiitleb mu hing.
Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.

R: Maitske ja nähke, et Issand on hea,

Ülistage Issandat koos minuga
ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!
Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle
ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.

R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.

Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust
ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.
Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis
ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.

R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.

Issanda ingel on leerina nende ümber,
kes teda kardavad, ja ta vabastab nad.
Maitske ja vaadake, et Issand on hea!
Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib.

R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.

Kartke Issandat, teie, tema pühad!
Sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust.
Noored lõvidki väsivad ja on näljas;
aga kes Issandat otsivad, neil ei puudu mingit head.

R: Maitske ja nähke, et Issand on hea.

Halleluuja Jh 11:27

Halleluuja: Martha ütles Jeesusele: Sina oled Kristus, elava Jumala poeg
kes peab maailma tulema. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist Jh 11:19-27

Palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. Siis ütles Marta Jeesusele: «Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.» Jeesus ütles talle: «Sinu vend tõuseb üles.» Marta ütles talle: «Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval.» Jeesus ütles talle: «Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?» Marta ütles talle: «Jah, Issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala Poeg, kes peab maailma tulema.»

See on Issanda sõna

või

Lugemine püha Luuka evangeeliumist Lk 10:38-42

Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles: «Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!» Aga Issand vastas talle: «Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära.»

See on Issanda sõna

 


Aastaringi 17. reede

Esimene lugemine

Lugemine Kolmandast Moosese raamatust: 3 Ms 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37

Issand rääkis Moosesega, öeldes: «Need on Issanda seatud pühad, pühad kokkutulekud, mis te peate välja kuulutama nende seatud ajal: esimeses kuus, neljateistkümnenda päeva õhtul on paasapüha Issanda auks. Ja sellesama kuu viieteistkümnendal päeval on Issanda auks hapnemata leibade püha; seitse päeva sööge hapnemata leiba! Esimesel päeval olgu teil püha kokkutulek; ühtegi argipäevatööd ärge tehke! Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvreid; seitsmendal päeval on püha kokkutulek, ühtegi argipäevatööd ärge tehke!» Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: «Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudsevihk preestrile! Tema kõigutagu seda vihku Issanda ees, et te saaksite meelepäraseks; preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval! Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, seitse täis nädalat - kuni seitsmendale hingamispäevale järgneva päevani lugege viiskümmend päeva -, siis tooge Issandale uus roaohver! «Aga kümnes päev selles seitsmendas kuus on lepituspäev; see olgu teile pühaks kokkutulekuks: alandage siis oma hinged ja ohverdage Issandale tuleohvreid! «Räägi Iisraeli lastega ja ütle: Viieteistkümnendal sellesama seitsmenda kuu päeval olgu seitsmepäevane lehtmajadepüha Issanda auks! Esimesel päeval olgu püha kokkutulek; ärgu tehtagu ühtegi argipäevatööd! Seitse päeva ohverdage Issandale tuleohvrit; kaheksandal päeval olgu teil püha kokkutulek ja ohverdage siis Issandale tuleohver; see on lõpetuspüha, ühtegi argipäevatööd ärgu tehtagu! Need on Issanda seatud pühad, mis te peate kuulutama pühiks kokkutulekuiks, Issandale tuleohvrite ohverdamiseks: põletusohver ja roaohver, tapaohver ja joogiohver iga päev, vastavalt päevale.»

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 81:3-4, 5-6ab, 10-11ab

R: Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!

Alake kiituslaulu, lööge trummi,
pange hüüdma kannel ja naabel!
Puhuge pasunat noorel kuul,
täiskuu ajal, meie pidupäeval!

R: Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!

Sest see on määrus Iisraelis
ja kohustus Jaakobi Jumala jaoks.
Selle ta seadis tunnistuseks Joosepi sekka,
kui ta läks välja Egiptusemaa vastu.

R: Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!

Ärgu olgu su seas võõrast jumalat
ja ära kummarda võõramaa jumala ette!
Mina olen Issand, sinu Jumal,
kes tõin sind Egiptusemaalt.

R: Hõisake Jumalale, kes on meie tugevus!

Halleluuja Ps 145:17

Halleluuja: Õige on Issand kõigil oma teedel
ja vaga kõigis oma tegudes. Halleluuja

Evangeelium

Lugemine Püha Matteuse evangeeliumist: Mt 13:54-58

Sel ajal, Jeesus tuli oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis, nii et nad hämmastusid ja ütlesid: «Kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod? Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maarjaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks? Ja eks ta õed ole kõik meie juures? Kust siis talle see kõik on tulnud?» Ja nad põlastasid teda. Aga Jeesus ütles neile: «Kuskil ei austata prohvetit vähem kui ta oma kodukohas ja oma majas.» Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search