8. detsember. P. N. MAARJA PÄRISPATUTA SAAMINE

SUURPÜHA

Esimene lugemine

Lugemine esimesest Moosese raamatust: 1Ms 3:9-15,20

Pärast seda, kui Aadam oli puust söönud, hüüdis Issand Jumal Aadamat ning ütles talle: „Kus sa oled?” ja tema vastas: „Ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti. Sellepärast ma peitsin enda ära.” Siis Issand Jumal küsis: „Kes on sulle teada andnud, et sa alasti oled? Või oled sa söönud puust, millest ma sind keelasin söömast?” Aadam vastas: „Naine, kelle Sina mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin.” Siis Issand Jumal küsis naise käest: „Miks sa seda tegid?” ja naine vastas: „Madu pettis mu ära, ja ma sõin.” Siis Issand Jumal ütles maole: „Et sa seda tegid, siis ole sa neetud kõigi koduloomade ja kõigi metsloomade seas! Oma kõhu peal pead sa roomama ja põrmu sööma kogu eluaja, ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu soo ja tema soo vahele: tema sugu purustab su pea, aga sina salvad tema kanda.” – Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest temast sai kõikide elavate ema.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 98:1,2-3ab,3cd-4

R: Laulgem Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

Laulge Issandale uus laul,
sest ta on teinud imetegusid:
tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu!

R: Laulgem Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

Issand on andnud teada oma pääste,
tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soo vastu;

R: Laulgem Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

kõik ilmamaa otsad on näinud
meie Jumala päästet.
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa,
tõstke hõisates häält ja mängige temale!

R: Laulgem Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.

Teine lugemine

Lugemine Apostel Pauluse kirjast Efeslastele: Ef 1:3-6,11-12

Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses; nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses, meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus. Temas oleme ka meie saanud liisuosa ettemääratult kõiges toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi, et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele.

See on Jumala sõna.

Halleluuja Lk 1:28

Halleluuja: Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on sinuga;
sina oled õnnistatud naiste seas. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Luuka evangeeliumist: Lk 1:26-38

Neil päevil läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külasse nimega Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tuli Gabriel ja ütles: „Ole tervitatud, sa armuleidnu! Issand on sinuga!” Tema aga ehmatas nende sõnade pärast ja mõtles, mida see teretus võis tähendada. Aga ingel ütles talle: „Ära karda, Maarja, sest sina oled leidnud armu Jumala juures! Vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Tema valitseb kui kuningas Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.”
Siis Maarja küsis ingli käest: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” Ja ingel vastas talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi tuleb varjuks su üle; seepärast hüütakse Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Vaata, ka sinu sugulane Eliisabet ootab poega oma raugapõlves – ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.”
Siis Maarja ütles: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” Ja ingel läks ära tema juurest.

See on Issanda sõna.


Advendiaja 2. neljapäev

Esimene lugemine

Lugemine prohvet Jesaja raamatust: Js 41:13-20

Mina olen Issand, su Jumal, kes kinnitab su paremat kätt, kes sulle ütleb: „Ära karda, Mina aitan sind!” Ära karda, ussike Jaakob, väetike Iisrael, Mina aitan sind, ütleb Issand ja su lunastaja, Iisraeli Püha. Vaata, Ma panen sind pahmareeks, uueks ja paljuhambuliseks: sa peksad mägesid nagu reht ja jahvatad neid, teed künkad aganaiks; sa tuulad neid, tuul kannab neid, torm puistab need laiali. Aga sina ise ilutsed Issanda tõttu, kiitled Iisraeli Püha tõttu. Kui viletsad ja vaesed asjata otsivad vett ja nende keel kuivab janust, siis Mina, Issand, kuulen neid, Mina, Iisraeli Jumal, ei jäta neid maha. Ma panen jõed voolama viljatuil künkail ja allikad orgude põhjas; Ma muudan järveks kõrbe ja veelätteiks põuase maa. Ma istutan kõrbesse seedreid, akaatsiaid, mürte ja õlipuid; Ma panen lagendikule küpresse koos plataanide ja piiniatega, et nad näeksid ja teaksid, tähele paneksid ja ühtlasi mõistaksid, et seda on teinud Issanda käsi ja selle on loonud Iisraeli Püha.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 145:1bc+9, 10-11, 12-13ab

R: Issand on armuline ja suur helduselt.

Ma tõstan Sind kõrgeks, mu Jumal, Sa kuningas!
Ja ma tänan Su nime ikka ja igavesti!
Hea on Issand kõigile
ja Tema halastus on üle kõigi Tema tegude.

R: Issand on armuline ja suur helduselt.

Sind ülistavad, Issand, kõik Sinu teod,
ja Su vagad tänavad Sind.
Nemad kõnelevad Sinu riigi auhiilgusest
ja nad räägivad Su vägevusest.

R: Issand on armuline ja suur helduselt.

Et teada anda inimlastele Tema vägevust
ja Tema riigi auhiilguse ilu.
Sinu riik on kõigi ajastute riik
ja Sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve.

R: Issand on armuline ja suur helduselt.

Halleluuja Js 45:8

Halleluuja! Kastke, taevad, ülalt ja pilved, pange voolama õiglus!
Avanegu maa, et idaneks õnnistus ja ühtlasi võrsuks Õiglus! Halleluuja!

Evangeelium

Lugemine püha Matteuse evangeeliumist: Mt 11:11-15

Jeesus ütles oma jüngritele: „Tõesti, Ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest, aga väikseim taevariigis on suurem temast. Ristija Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Kõik Prohvetid ja Seadus on ju ennustanud Johanneseni, ja kui te nõustuda tahate: tema on Eelija, kes pidi tulema. Kel kõrvad on, see kuulgu!”

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search