18. mai

5. paasakolmapäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 15:1-6

Siis tulid mõned Juudamaalt alla ja õpetasid vendi: «Kui te ei lase endid Moosese kombe järgi ümber lõigata, siis te ei või pääseda.» Et sellest tuli tüli ning Paulusel ja Barnabasel oli nendega palju vaidlemist, siis määrati nii, et Paulus, Barnabas ja mõned muud nende seast lähevad selle tüliküsimuse pärast Jeruusalemma apostlite ja vanemate juurde. Siis kogudus saatis nad teele ja nad läksid läbi Foiniikia ning Samaaria ja jutustasid paganate pöördumisest, tehes selle sõnumiga suurt rõõmu kõigile vendadele. Kui nad Jeruusalemma saabusid, võtsid kogudus, apostlid ja vanemad nad vastu. Ja nemad kuulutasid, mida kõike Jumal oli teinud nende juures. Aga mõned variseride hulgast, kes olid saanud usklikuks, tõusid ja ütlesid: «Neid peab ümber lõikama ja käskima pidada Moosese Seadust.» Apostlid ja vanemad tulid nüüd kokku seda kõike arutama.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 122:1bc-2,3-4ab,4bc-5

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta!

Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi:
«Lähme Issanda kotta!»
Meie jalad seisid su väravais,
Jeruusalemm.

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta!

Jeruusalemm, kes oled ehitatud
nagu hästi kokkuliidetud linn,
kuhu läksid üles suguharud,
Issanda suguharud.

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta!

Tunnistuseks Iisraelile
tänama Issanda nime.
Sest sinna on seatud aujärjed kohtumõistmiseks,
aujärjed Taaveti kojale.

R: Läheme rõõmuga Issanda kotta!

Halleluuja Jh 15:4a,5b

Halleluuja: Jääge Minusse, ja Mina jään teisse, ütleb Issand;
kes jääb Minusse, see kannab palju vilja. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 15:1-8

Jeesus ütles oma jüngritele: « Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks, ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Selles on minu Isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks.”

See on Issanda sõna.

19. mai

5. paasaneljapäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 15:7-21

Kui sündis palju vaidlemist, tõusis Peetrus ja ütles neile: «Mehed-vennad, te teate, et Jumal juba ammusest ajast on valinud teie seast minu, et minu suu läbi paganad kuuleksid evangeeliumi sõna ja saaksid usklikuks. Ja südametundja Jumal on nende eest tunnistanud, andes neile Püha Vaimu nagu meilegi, ja ei ole teinud mingit vahet meie ja nende vahel, olles usu läbi puhastanud nende südamed. Miks te siis nüüd kiusate Jumalat, soovides panna jüngrite kaela iket, mida ei ole jaksanud kanda ei meie isad ega meie? Ent meie usume end päästetud olevat Issanda Jeesuse armu läbi samal kombel nagu nemadki.» Siis jäi kogu hulk vait ja kuulas, kuidas Barnabas ja Paulus jutustasid, kui palju tunnustähti ja imetegusid Jumal oli teinud paganate seas nende kaudu. Pärast, kui nad olid lõpetanud, hakkas Jaakobus kõnelema: «Mehed-vennad, kuulge mind! Siimeon on rääkinud, kuidas Jumal algusest peale on pidanud hoolt, et koguda paganate seast endale rahvast. Sellega sobivad kokku prohvetite sõnad, nagu on kirjutatud: “Pärast seda ma pöördun tagasi ja ehitan üles Taaveti mahalangenud telgi ja ehitan üles selle varemed ja püstitan selle uuesti, et muudki inimesed otsiksid Issandat ja kõik rahvad, kelle üle on hüütud minu nime. Nii ütleb Issand, kes teeb seda, mis on teada igavikust alates.» Seepärast otsustan mina, et neile, kes paganate seast pöörduvad Jumala poole, ei valmistataks raskusi, vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid ebajumalate rüvedusest ja pilastusest ning lämbunud loomadest ja verest. Sest Moosesel on ammusest ajast kõigis linnades küllalt kuulutajaid ja teda loetakse sünagoogides igal hingamispäeval.»

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 96:1-2a,2b-3,10

R: Jutustage rahvaste seas tema au!

Laulge Issandale uus laul,
laulge Issandale, kõik maailm!
Laulge Issandale, kiitke tema nime.

R: Jutustage rahvaste seas tema au!

Kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au,
tema imeasju kõigi rahvaste seas!

R: Jutustage rahvaste seas tema au!

Öelge paganate seas: Issand on kuningas!
Siis maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Tema mõistab rahvastele õiglast kohut.

R: Jutustage rahvaste seas tema au!

Halleluuja Jh 10:27

Halleluuja: Minu lambad kuulevad Minu häält, ütleb Issand;
ja Mina tunnen neid ja nad järgnevad Mulle. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 15:9-11

Jeesus ütles oma jüngritele: «Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.»

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search