Ülestõusmisaja 6. Kolmapäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 17:15,22–18:1

Pauluse saatjad viisid ta Ateenani ja läksid ise ära, kui nad olid saanud Siilase ja Timoteose jaoks käsu, et need võimalikult ruttu tuleksid Pauluse juurde. Paulus jäi seisma keset Areopaagi ja ütles: «Ateena mehed, ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud, sest kui ma läksin läbi linna ja teie pühamuid silmitsesin, leidsin ka sellise altari, millele on kirjutatud: “Tundmatule Jumalale.» Keda teie nüüd kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, - tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Tema on teinud ühestainsast terve inimkonna elama kogu ilmamaa peal ning on neile seadnud ettemääratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat, kas nad ehk saaksid teda käega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist, sest tema sees meie elame ja liigume ja oleme, nagu ka mõned teie luuletajaist on öelnud: “Sest ka meie oleme tema sugu.» Kui me nüüd oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuse ja kujutluse loodud. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada. Sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, kelle ta on määranud, ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et on tema üles äratanud surnuist.» Kuuldes surnute ülestõusmisest, hakkasid mõned pilkama, teised aga ütlesid: «Me tahame sinult selle kohta veel teinegi kord kuulda.» Nõnda läks Paulus nende keskelt ära. Aga mõned mehed ühinesid temaga ja said usklikuks, nende seas ka Areopaagi liige Dionüüsios, ja üks naine, Damaris nimi, ja teisigi koos nendega. Pärast seda lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 148:1bc-2,11-12,13-14abcd

R: Taevas ja maa on täis sinu kirkust!

Kiitke Issandat taevastest,
kiitke teda ülal kõrgustes!
Kiitke teda, kõik tema inglid!
Kiitke teda, kõik tema väehulgad!

R: Taevas ja maa on täis sinu kirkust!

Ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud,
vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad;
ka noored mehed ja neitsid,
vanad koos noortega!

R: Taevas ja maa on täis sinu kirkust!

Kiitku nad Issanda nime,
sest tema nimi üksi on kõrge;
tema aulisus ulatub üle maa ja taeva!

R: Taevas ja maa on täis sinu kirkust!

Ja tema on tõstnud kõrgele sarve
oma rahvale, kõigile oma vagadele,
kiituslauluks Iisraeli lastele,
rahvale, kes on tema lähedal.

R: Taevas ja maa on täis sinu kirkust!

Halleluuja Jh 14:16

Halleluuja: Ma palun Isa ja Ta annab teile teise Lohutaja,
et Tema oleks teiega igavesti: Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 16:12-15

Jeesus ütles oma jüngritele: « Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.”

See on Issanda sõna.


Ülestõusmisaja 6. Neljapäev

Esimene Lugemine

Lugemine Apostlite tegude raamatust: Ap 18:1-8

Sel ajal lahkus Paulus Ateenast ja tuli Korintosesse. Ja ta leidis juudi, Akvila nimi, Pontosest pärit, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, kuna keiser Klaudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus. Ja et tal oli nendega sama amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid koos tööd. Nad olid elukutse poolest telgitegijad. Igal hingamispäeval Paulus arutles ja väitles sünagoogis, püüdes veenda nii juute kui ka kreeklasi. Kui aga Siilas ja Timoteos Makedooniast sinna tulid, pühendus Paulus täielikult sõna kuulutamisele ning tunnistas juutidele, et Jeesus on Messias. Aga kui need talle vastu panid ja pilkasid, raputas ta tolmu oma rõivastelt ja ütles neile: «Teie veri tulgu teie pea peale! Mina olen puhas! Nüüdsest peale lähen ma paganate juurde.» Ja ta lahkus nende seast ja tuli ühe jumalakartliku mehe kotta, Titius Justus nimi, kelle koda külgnes sünagoogiga. Sünagoogi ülem Krispus hakkas kogu oma perega uskuma Issandat ja palju korintlasi hakkas Paulust kuulates uskuma ning nad ristiti.

See on Jumala sõna.

Psalm Ps 97:1,2,3,4

R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.

Laulge Issandale uus laul,
sest ta on teinud imetegusid:
tema parem käsi ja tema püha käsivars
on toonud temale võidu!

R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.

Issand on andnud teada oma pääste,
tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees.
Ta on tuletanud meelde oma heldust
ja oma ustavust Iisraeli soo vastu.

R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.

Kõik ilmamaa otsad on näinud
meie Jumala päästet.
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa,
tõstke hõisates häält ja mängige temale!

R: Issand on andnud teada oma pääste rahvaste silme ees.

Halleluuja Lk 24:46

Halleluuja: Messias pidi kannatama ja üles tõusma surnuist,
ja oma kirkusesse minema. Halleluuja.

Evangeelium

Lugemine püha Johannese evangeeliumist: Jh 16:16-20

Jeesus ütles oma jüngritele: Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.» Siis mõned ta jüngrid ütlesid üksteisele: «Mis see on, mida ta meile ütleb: «Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle!» ning «Ma lähen Isa juurde!»?» Nad ütlesid siis: «Mis see on, mida ta ütleb: «Veel pisut aega»? Me ei tea, mida ta räägib.» Jeesus märkas, et nad tahtsid temalt midagi küsida, ja ütles neile: «Te arutate omavahel seda, et ma ütlesin: «Veel pisut aega, ja te ei näe mind, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle.» Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, teie nutate ja kaeblete, aga maailm on rõõmus. Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks.

See on Issanda sõna.

Kontakt

Apostellik Administratuur Eestis
Vene 18
10123 Tallinn
Kantselei tel 6446367
kantselei.ppk@gmail.com

TOETA KIRIKUT!
Toeta kirikut vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele.
Ülekanded võib teha:
Rooma-katoliku kiriku Peeter-Pauli kogudus
a/k EE022200001120059545

Copyright © 2020 Katoliku Kirik Eestis. All Rights Reserved.

Search